Nieuwsbericht Kort verslag van de raad van 31 mei 2010

Gepubliceerd op: 02 juni 2010 00:00
CDA en CDA/BBL hebben vragen gesteld over kampeerders bij Leiderdorps water en over het jongerendebat. Vragen en antwoorden kunt u lezen op onze website http://www.raadleiderdorp.nl/.

Verordening Adresnaamgeving en -nummering 2010 en woonplaatsbesluit
De raad heeft dit punt aangehouden.

De Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2010 en de bijbehorende specifieke kredietaanvragen
De raad stelt de GIG vast. Deze rapportage informeert over de geprognosticeerde financiële stand van zaken. Met het vaststellen van de (gewijzigde) resultaten van de respectievelijke grondexploitaties wordt het financiële kader per project vastgelegd. De GIG geeft voor de ruimtelijke projecten een nadere onderbouwing van het nog vast te stellen jaarverslag van de gemeente. Na vaststelling van de GIG worden de financiële consequenties tevens meegenomen in de begroting.

Kunst- en cultuurprojecten
De raad stemt in met het beschikbaar stellen van gelden voor kunst- en cultuurprojecten. Deels door voor 2009 beschikbaar gesteld en niet uitgegeven geld weer beschikbaar te stellen en deels door een bedrag uit de reserve voor kunst- en cultuur beschikbaar te stellen.