Nieuwsbericht Kort verslag van de raad van 6 september 2010

Gepubliceerd op: 08 september 2010 00:00

Vragenronde

Er zijn raadsvragen gesteld over:

  • Afsluiting nieuwe weg
  • Asbestverwijdering
  • Bestemmingsplan Nieuw Centrum

Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem:
http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2010/6-september/20:00.

Aanvulling raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Nieuw Centrum
Mevrouw Schellekens spreekt in namens IVN Natuur- en Milieueducatie en Houd Leiderdorp Groen (HLG). Zij bepleit onder meer een herbeziening van het bouwplan voor de uitbreiding van Winkelhof. De raad is van mening dat hij gedurende het hele traject voldoende is geïnformeerd, dat er een uitgebreid inspraaktraject heeft plaatsgevonden en dat er een raadsbesluit ligt van 15 februari 2010, waarin de raad akkoord ging met het bestemmingsplan. De raad besluit dan ook akkoord te gaan met het aanvullen van de staat van wijzigingen op dit bestemmingsplan.

Verbeteragenda bestuurskracht
De raad stelt de uitgangspunten en doelstellingen van de verbeteragenda van de notitie Verbeteragenda Bestuurskracht Leiderdorp vast. De raad wil zijn verantwoordelijkheid snel oppakken en via presidium en/of werkgroep bestuurlijke vernieuwing zoveel mogelijk al in 2011 te realiseren.

Terugbetaling aan Provincie van al ontvangen VINEX-subsidie Doeshof (Achter ’t Hofje)
De raad besluit in te stemmen met onttrekking aan de reserve van  een bedrag van €258.660,- om reeds verstrekte subsidie terug te betalen aan de Provincie omdat de gevraagde prestatie nog niet in  voorbereiding was of is. De PvdA vraagt in een motie duidelijkheid van het college over de manier waarop Leiderdorp zijn regionale afspraken over woningbouw gaat nakomen. De raad houdt deze motie aan tot de discussie over de planning en de prioritering daarin.

Vaststelling bestemmingsplan Schansen
De raad besluit over te gaan tot het vaststellen van een actueel bestemmingsplan voor de Schansen e.o. Een amendement (tekstwijzigingsvoorstel) van GroenLinks om een groenstrook bij de Rietschans niet de bestemming verkeer te geven haalt geen meerderheid.

Wijziging bouwverordening 2007
De raad stelt de Bouwverordening 2010 vast. De wijziging van de Bouwverordening 2007 en de toelichting is noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Focus 2014 Holland Rijnland
De raad stemt in met de schriftelijke reactie richting Holland Rijnland (zie RIS: http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2010/6-september/20:00.

Verordening inburgering gemeente Leiderdorp 2010
Met een aantal bij amendement van de VVD voorgestelde tekstwijzigingen stelt de raad de verordening Wet Inburgering gemeente Leiderdorp 2010 vast.

Zomernota en begrotingswijziging 5 2010
In de planning en controlcyclus is opgenomen dat na 6 maanden wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting. Dat gebeurt in deze eerste zomernota. De raad stelt de naar aanleiding van de zomernota 2010 opgestelde begrotingswijziging 5 vast. De PvdA stemt tegen. De raad besluit een amendement van PvdA/CDA/BBL over het toevoegen van vrijgevallen middelen aan de reserve sociale woningbouw te betrekken bij de discussie over reserves en voorzieningen die binnenkort plaatsvindt.

Jaarrekening 2009 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap
Leiderdorp (OBSG)
De raad keurt de jaarrekening van de OBSG goed.

Besteding fractiegelden 2009
De raad stemt in met de aanbevelingen van de kascommissie over afrekening fractiegelden 2009 en de aangepaste tabel fractiegelden.