Nieuwsbericht Kort verslag van de regiocommissie van 22 juni 2011

Gepubliceerd op: 29 juni 2011 00:00

Algemeen Bestuur (AB) Holland Rijnland (HR) van 29 juni 2011
Actualiteit RijnlandRoute en RijnGouwelijn - De commissie neemt kennis van de ontwikkelingen en is het eens met de lijn van de motie over de RijnlandRoute.

Notitie gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid 2011-2014 - Over dit voorstel zijn de leden van de commissie positief. Ook de motie van Oegstgeest wordt gesteund met de kanttekening dat deze mogelijk nog scherper kan worden geformuleerd.

Programmaplan ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek - De criteria en kaders zijn helder en de leden van de commissie adviseren positief.

Managementrapportage - De leden van de commissie adviseren positief over deze rapportage.

Jaarrekening en verslag 2010 – De leden van de commissie adviseren positief en hebben twee opmerkingen. Ten eerste is onduidelijk hoe de extra kosten op het deelprogramma Ruimte en Wonen te verklaren zijn. Ten tweede doet de commissie een oproep om volgend jaar nog meer SMART te formuleren, zodat gemeenten zich beter herkennen.

Begroting 2012 – De leden van de commissie bespreken de begroting aan de hand van de oplegnotitie. Zij adviseren positief. Zij geven de AB-leden de vraag mee waar het indexeringspercentage van 3% vandaan komt en de opmerking meer aandacht te besteden aan het SMART formuleren van doelstellingen, zodat deze ook meetbaar zijn.

Met betrekking tot de ambtelijke reactie van Holland Rijnland (HR) op het bestuursakkoord geeft de regiocommissie de AB-leden mee deze te koppelen aan de Uitvoeringsagenda van HR.

Algemeen Bestuur (AB) Milieudienst West Holland 27 juni 2011
De leden van de commissie bespreken het jaarverslag en de begroting aan de hand van de oplegnotitie en geeft de AB leden een positief advies mee.

Algemeen Bestuur (AB) Gevulei 29 juni 2011
Aan de hand van de oplegnotitie bespreken de leden van de commissie de begroting. Zij adviseren positief met de opmerking te komen tot een sluitende begroting en een oplossing te vinden voor het warenhuis.

Rondvraag
De begrotingen en bijbehorende commissieadviezen van Holland Rijnland, de Milieudienst, Gevulei, de Veiligheidsregio en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden komen op de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) van de raad van 27 juni 2011.