Nieuwsbericht Korte verslagen raadscommissies 23 en 24 januari 2012

Gepubliceerd op: 01 februari 2012 00:00

Kort verslag commissie Bestuur en Maatschappij 23 januari 2012

Ingekomen stukken
De commissie stemt ermee in de brief van de Provincie Zuid Holland brief over begroting 2012 voor kennisgeving aan te nemen.

Rekenkamer Eindrapport Subsidieverwerving gemeente Leiderdorp
De heer de Koning van de Rekenkamer Leiderdorp geeft een korte inleiding. Het doel van dit onderzoek is het proces van signaleren, aanvragen en verantwoorden van subsidies door de gemeente Leiderdorp in beeld te brengen. De conclusies en aanbevelingen (delen van kennis, regionale samenwerking en relatiemanagement) zijn gericht op het verkleinen van de risico’s. Het college zegt een overzicht toe met maatregelen die ze naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen neemt.

Begroting Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG) 2012
De heer van Dijk  van de OBSG geeft een toelichting op de begroting 2012. De commissie maakt zich zorgen over de niet sluitende begroting, maar is blij met de keuze voor kwaliteit door de OBSG. De raad neemt op 6 februari een besluit.

Aanscherping Wet Werk en Bijstand (WWB)
Er zijn technische vragen gesteld over dit onderwerp. De vragen en antwoorden kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem bij het agendapunt. Vanuit de commissie complimenten voor dit voorstel, wel wijzen leden op het belang van communicatie richting de burgers over deze aanscherping. De raad neemt op 6 februari een besluit.

Evaluatie nota ‘Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011’.
De commissie is blij met deze evaluatie. Wel is het moeilijk is om kaders mee te geven door het ontbreken van cijfers en samenhang met andere beleidsvelden. Voor het opstellen van de nieuwe jeugdnota 2012 is van belang na te gaan of de genoemde doelen en activiteiten nog wel actueel zijn en passen bij de jeugd. Voorstellen uit het Rekenkameronderzoek over het Jongerenwerk (2010) dienen te worden meegenomen en de buurt moet betrokken worden bij het speelplaatsenbeleid. De raad neemt op 6 februari een besluit over de evaluatie.

Aanpassen Verordening Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Leiderdorp
De commissie kan zich vinden in de voorgestelde aanpassingen. Het college zegt toe de datum van inwerkingtreding te wijzigen in 13 januari 2012. De raad neemt op 6 februari een besluit.

Sportnotitie 2011
Er zijn technische vragen gesteld over dit onderwerp. De vragen en antwoorden kunnen u lezen in het raadsinformatiesysteem bij het agendapunt. De commissie is van mening dat deze notitie een goede inventarisatie is van de stand van zaken op het gebied van sportmogelijkheden en voorzieningen. De notitie is de voorloper van de Sportnota (verschijnt medio 2012). Vanuit de commissie de vraag aan het college om in de Sportnota de input vanuit het Sportdebat van 25 januari 2012 mee te nemen en met een duidelijke visie te komen.

Het volledige verslag kunt u lezen via het raadsinformatiesysteem. 

 

Kort verslag commissie Ruimte 24 januari 2012 

Tennispark De Munnik 
In dit voorstel is de vraag op basis van het voorliggende plan van aanpak en de daaraan ten grondslag liggende vaststellingsovereenkomst een taakstellend uitvoeringskrediet van € 1,25 miljoen beschikbaar te stellen voor de renovatie van het tennispark De Munnik. De meeste partijen zijn blij dat er een overeenkomst ligt, hoewel hier en daar kritische vraagpunten zijn. Het gaat weliswaar om een aanzienlijk bedrag, maar dit vloeit voort uit een in het verleden aangegaan contract, zodat er geen sprake is van precedentwerking. GroenLinks vindt dat door de toekenning van dit bedrag de verhoudingen tussen wat aan sport en wat aan kunst en cultuur wordt besteed zoek is. Ook BBL heeft zijn bedenkingen bij het voorstel. Alle partijen zijn het erover eens dat De Munnik in de toekomst niet terug mag komen naar de gemeente voor aanvullende financiering, die mogelijkheid moet worden uitgesloten. De raad neemt op 6 februari een besluit.

Jaarrapportage welstandsnota
Na vaststelling van de welstandsnota wordt de werking ervan jaarlijks in de gemeenteraad geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand van het jaarverslag van de welstandscommissie en een rapportage van burgemeester en wethouders. De commissie concludeert dat dit een wel erg algemene rapportage is en ziet graag de volgende keer een wat meer op Leiderdorp afgestemde jaarrapportage van de welstandscommissie. De commissie spreekt af de rapportage 2010 en mogelijk ook die van 2011 te betrekken bij de evaluatie van de welstandsnota.

Gevulei herziene begroting 2012 en toekomst
De commissie kan instemmen met de herziene begroting 2012 van Gevulei en zal de uitvoering kritisch volgen, met name op het punt van het Warenhuis. Het college komt met een voorstel voor kaderstelling voor de verwerking van GFT na 2013 voor de commissie Ruimte van 20 maart (raad 2 april). Het college onderzoekt daarbij de mogelijkheid van biovergisting. Ook voor de verwerking van Rest en grof vuil na 2015 komt het college met een voorstel voor kaderstelling. De commissie heeft grote belangstelling voor de manier van gescheiden inzamelen van vuil zoals in Pijnacker-Nootdorp plaatsvindt. Die methode biedt bewoners de mogelijkheid geld te verdienen door het gescheiden aanbieden van afval via Ryck (Nederlandse Recycle Bank). Het college zal het DB van Gevulei melden dat Leiderdorp met kaders komt.
De raad zal op 6 februari de instemming met de herziene begroting bekrachtigen.

Het volledige verslag kunt u lezen via het raadsinformatiesysteem.