Nieuwsbericht Landelijk Referendum 2016

Gepubliceerd op: 02 maart 2016 11:10

Voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 brengt de burgemeester van Leiderdorp het volgende ter openbare kennis:

Stemmen per brief
Het is voor inwoners van de gemeente Leiderdorp, die op de dag van de stemming in het buitenland zijn, mogelijk om hun stem uit te brengen per brief.

Voor inwoners die op dag van de stemming, woensdag 6 april 2016,

Daarbij is het volgende van toepassing:

 1. Bij Gemeentewinkel, Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om per brief te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift, moet uiterlijk woensdag 9 maart 2016 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt het verzoek door gestuurd naar de burgemeester van 's-Gravenhage.
 5. De burgemeester van 's-Gravenhage zorgt er voor dat tijdig de stembescheiden worden verzonden naar het door de kiezer opgegeven adres in het buitenland.

Bij de gemeente zijn formulieren (model M3 / Wrr62) beschikbaar, waarmee men kan verzoeken om per brief aan de stemming deel te nemen.

Stemmen met een kiezerspas
Het is een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 1. Bij Gemeentewinkel, Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stemburea aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.MONDELINGE AANVRAAG

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Gemeentewinkel, Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht

Het is een kiezer toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 1. Bij Gemeentewinkel, Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
  Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 22 februari 2016 als kiezer zijn geregistreerd.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.