Nieuwsbericht Leiderdorp krijgt een nieuwe burgemeester

Gepubliceerd op: 22 juni 2011 00:00

Burgemeester Zonnevylle legt per 1 december a.s. zijn ambt neer. Dat betekent een vacature. Voor het benoemen van een burgemeester geldt een vastgestelde procedure. De eerste stap is het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De fractievoorzitters hebben in overleg met hun fracties een concept-profielschets opgesteld. In een extra raadsvergadering op 29 juni om 20.00 uur bespreekt de Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen, de profielschets met de gemeenteraad. Aan het eind van die vergadering stelt de raad de profielschets vast.

 Door de zomervakantie ligt het proces dan een tijdje stil. Half augustus gaat de werving van start en plaatst de Provincie de advertentie in de Staatsscourant.

 Die tijd willen wij benutten om uw mening te vragen. Via het burgerpanel, via de website en via enquêteformulieren bij de balie van het Gemeentehuis willen wij u vragen waar wij bij de gesprekken het accent op moeten leggen, met andere woorden: wat vindt u het belangrijkste bij een nieuwe burgemeester. Van 30 juni tot 30 juli krijgt u de gelegenheid uw stem te laten horen.

 Voor meer informatie verwijzen wij u naar de raadsvergadering van 29 juni 2011. 

Hoe ziet de rest van het proces er uit?
In oktober en november voert de vertrouwenscommissie (fractievoorzitters) gesprekken met kandidaten. De vertrouwenscommissie koppelt hierover terug aan de Commissaris van de Koningin. De raad stelt in een besloten vergadering op 28 november een aanbeveling vast en rapporteert hierover aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Commissaris van de Koningin brengt een eindadvies uit aan de Minister.
Na benoeming door de Koningin hopen we dan begin januari een nieuwe burgemeester te kunnen aanstellen.