Nieuwsbericht Leidse Regiogemeenten tekenen voor gezamenlijk rioolbeheer

Gepubliceerd op: 22 september 2014 00:00

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Voorschoten hebben de overeenkomst Rekenen in de Afvalwaterketen getekend. Met deze samenwerking verwachten alle partijen hun drie gezamenlijke doelen - kwaliteit, kennis en kosten - voor afvalwaterbeheer beter te realiseren.

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en Voorschoten zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afvalwater. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen en te transporteren naar de afvalwaterzuivering Leiden Noord of Leiden Zuid West van het hoogheemraadschap van Rijnland. Inzameling, transport en zuivering van afvalwater (en regenwater) worden nu niet langer per partij bekeken, maar in hun samenhang. Dit vergroot de doelmatigheid in de afvalwaterketen.

Vergroten kennis

Eerder was het gebruikelijk dat de berekeningen voor het rioolstelsel door elke gemeente afzonderlijk, meestal door een extern bureau, werden uitgevoerd. Daarbij bestond de kans dat onvoldoende rekening werd gehouden met het stelsel als geheel of eventuele regionale invloeden. Voortaan laten gemeenten hun stelselberekeningen gemeenschappelijk uitvoeren in eigen beheer.

Afspraken Bestuursakkoord

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst past binnen de doelstellingen van het landelijke Bestuursakkoord Water. Dat akkoord werd op 23 mei 2011 ondertekend door bestuurlijke vertegenwoordigers van het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Doel is, binnen de afvalwaterketen een landelijke besparing te realiseren van 380 miljoen euro in 2020.

Intensivering samenwerking

Met de ondertekening van de overeenkomst Rekenen in de Afvalwaterketen geeft de Leidse Regio invulling aan één van de top vijf onderwerpen die in de Leidse Regio zijn benoemd. Wethouder Paul Laudy van Leiden: “Eerder gaf elke gemeente apart opdracht aan een ingenieursbureau om te rekenen. Nu zal dat centraal gaan plaatsvinden en houden we de kennis zelf in huis.” Ook hoogheemraad Hans Schouffoer van Rijnland ziet meerwaarde in de samenwerking: “Dit is een grote stap in de richting van een werkelijk samenhangend model waardoor meer inzicht ontstaat in het functioneren van de afvalwaterketen.”

samenwerken water