Nieuwsbericht Lokaal Sportakkoord Leiderdorp

Gepubliceerd op: 18 december 2019 11:20

In de zomer van 2018 heeft het kabinet samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF een nationaal sportakkoord gesloten. Hiermee streven ze het hoofddoel 'zo veel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen' na. Ze hebben zes ambities geformuleerd: (1), duurzame sportinfrastructuur (2), vitale
sport- en beweegaanbieders (3), positieve sportcultuur (4), van jongs af aan vaardig
in bewegen (5) en topsport die inspireert (6).

In Leiderdorp gaan we ook in gesprek over deze ambities. Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners (zoals scholen, bso's, zorg- en welzijnsorganisaties), de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de gemeente Leiderdorp zijn hierbij belangrijke partners. Samen brengen we – door middel van een lokaal sportakkoord – sporten en bewegen onder de aandacht. Hiermee verstevigen en stimuleren we samenwerkingsverbanden om zo veel mogelijk Leiderdorpers met plezier te laten sporten en bewegen.

Sportformateur als onafhankelijke procesbegeleider
Om tot een goede samenwerking te komen is het belangrijk dat het proces tot een Lokaal Sportakkoord onafhankelijk verloopt. Daarom is een onafhankelijke sportformateur aangesteld. In Leiderdorp is dit Wouter de Groot. U kunt Wouter de Groot bereiken via ogvsportadvies@gmail.com.

Bent u in contact met Leiderdorpse inwoners?
Dan bent u belangrijk! Hoe kunt u meedoen?
• Kom op donderdag 6 februari 2020 vanaf 19:00 naar de kick-off bijeenkomst. Geef u op via: info@leiderdorp.nl t.a.v. Sportakkoord Leiderdorp. Verdere info volgt!
• Na de kick-off bijeenkomst werken kleinere groepjes met eenzelfde ambitie aan een visie, een resultaatbeschrijving, de samenwerkingspartners, het benoemen van een trekker etc.;

Heeft u vragen of ideeën? Neem contact op met Wouter de Groot.
Kijk op: www.leiderdorp.nl/lokaalsportakkoord voor meer informatie.