Nieuwsbericht Meedenkavond Toekomstvisie Leiderdorp 2025

Gepubliceerd op: 04 september 2012 00:00

Op 29 augustus kwamen meer dan 40 Leiderdorpers bij elkaar om mee te denken over de toekomst van Leiderdorp. Eerder hadden al 455 inwoners mee gedaan aan het  burgerpanel  over dit onderwerp. De burgemeester mevrouw Laila Driessen opende de avond waarin zij aangaf hoe de inwoner van Leiderdorp kan bijdragen aan hun eigen toekomst. Daarbij gaat het dan niet om details, maar om de grote contouren van Leiderdorp. “Vanaf het dak kijkend naar Leiderdorp”, zoals de burgemeester het beeldend schetste. Vervolgens warmde wethouder Wassenaar de aanwezigen op met een aantal prikkelende stellingen. Met serieuze vragen en reacties, afgewisseld met kwinkslagen kregen de aanwezigen een leuke introductie voorgeschoteld. Daarna werd er door hen verder gesproken aan de hand van zes thema’s. Daarbij gingen de aanwezigen onder leiding van een raadslid met elkaar in gesprek. In twee rondes ontstonden leuke gesprekken over hoe tegen de toekomst werd aangekeken.

Meedenkavond 2

Werken in Leiderdorp (onder leiding van Olaf MacDaniel): De belangrijkste constatering bij dit thema is dat de komende 10 jaar Leiderdorp niet veel anders zal zijn als gekeken wordt naar zorg en detailhandel; twee grote economische clusters in Leiderdorp. De komende jaren kan de ligging van Leiderdorp benut  worden als een belangrijk vestigingsvoordeel voor bedrijven. Van belang is  dat er gezorgd wordt voor meer contact tussen de politiek en de ondernemers.

Wonen in Leiderdorp (onder leiding van Jeff Gardeniers): Vanuit dit thema kwam duidelijk naar voren dat Leiderdorp geen vergrijsde gemeente zou moeten worden. Jong en oud zou door elkaar in wijken moeten blijven wonen. Daarom is differentiatie in woningen en levensloopbestendig bouwen van belang. Leegstaande kantoren kunnen ingezet worden als woonruimte. Hoogbouw zou bespreekbaar moeten zijn als we voor onze eigen bevolking nog willen bouwen, maar dat alleen binnen de huidige grenzen doen. Benadrukt werd dat verkeer en wonen belangrijke onderwerpen zijn die samen bepalen hoe er gewoond wordt.

Jong en oud in Leiderdorp( onder leiding van Jeanet Hofman): Dit thema maakte duidelijk dat jong en oud in de toekomst goed samen moeten kunnen gaan. Ook hier werd levensloopbestendig bouwen genoemd als belangrijke voorwaarde. En moet er aandacht zijn voor de kwaliteit van de wegen voor wandelaars en fietsers, zowel de oudere die slecht ter been zijn als de jongere die leert fietsen. Jong en oud elkaar laten ontmoeten zou in buurtcentra kunnen, hoewel daar wisselend over werd gedacht. Bij het ontmoeten hoeft niet alleen de gemeente de belangrijkste rol te spelen.

Sport en recreëren (onder leiding van Theo Heijsteeg): bij dit thema werd geconstateerd dat Leiderdorp veel sportvoorzieningen heeft, die gebruikt worden door mensen uit en rondom Leiderdorp. Kijk daarbij naar het gebruik en de combinatie van functies. Het zwembad heeft bv een regionale functie. Sport in Leiderdorp kan meer bezien worden vanuit de regionale context. Recreatie: De Leiderdorpse ligging kan hierbij beter gepromoot worden; de polders, de waterrecreatie richting de plassen, meren en andere vaarwegen. Met de regio zou gekeken kunnen worden naar de exploitatie van de recreatiemogelijkheden rondom Leiderdorp.

Samenwerking burger en gemeente in 2025  (onder leiding van Ed Grootaarts): bij dit thema werd geconstateerd dat het soms lastig is om samen te werken. Als de gemeente faciliterend optreedt dan komt het wel goed. Hou het wel kleinschalig en betrek inwoners actief bij de herinrichting van hun leefomgeving. Let daarbij wel op het belang van de buurt en het belang voor het hele dorp. Het lijkt er nu soms op dat een kleine groep bepaald wat er voor een grote groep gedaan moet worden.

Het dorp Leiderdorp (onder leiding van Ino Cooijmans): de discussie bij dit thema ging vooral over Leiderdorp als dorp of als onderdeel (wijk) van de stad. Leiderdorp is deels een dorp en dat moet zo blijven, met haar kleinschaligheid, saamhorigheid en het elkaar kennen. Maar Leiderdorp heeft ook een relatie met de stad en daar maken de inwoners van Leiderdorp gebruik van. Denk daarbij aan musea, schouwburg, bioscoop ed. Leiderdorp zou wel haar basisvoorzieningen moeten zien te behouden.

Tot slot
Aan het einde van de avond dankte burgemeester Laila Driessen alle aanwezigen voor hun positieve inbreng. Ook wees zij op het e-mailadres  toekomstvisie@leiderdorp.nl  voor  aanvullende ideeën, suggesties, etc. voor de Toekomstvisie. Alle informatie uit de thema’s van de avond en het burgerpanel wordt gebruikt bij het opstellen van de toekomstvisie die eind dit jaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Na deze woorden werd de avond afgesloten, waarbij alle aanwezigen met elkaar konden napraten en terugkijken op een geslaagde avond.