Nieuwsbericht Merendeel bezwaren tegen bestemmingsplan Nieuw Centrum ongegrond

Gepubliceerd op: 04 april 2012 00:00

De bezwaren tegen een nieuwe parkeergarage aan de Heinsiuslaan vinden geen gehoor bij de Raad van State. Ook heeft de gemeente noodzaak en omvang van nieuwbouw van een brede school aan de Leeuwerikstraat en Vronkenlaan (Brede School West) voldoende aangetoond. Dat blijkt uit de tussenuitspraak van de Raad over het beroep tegen het bestemmingsplan Nieuw Centrum. De gemeente moet wel beter inzichtelijk maken hoe ze de aangekondigde verkeersmaatregelen rondom uitbreiding van Winkelhof uitvoert en financiering daarvan waarborgt. Ze moet eveneens onderzoeken welke milieueffecten verkeer en parkeren bij de brede school heeft. De Raad van State geeft de gemeente daarvoor een half jaar de tijd. Daarna velt de Raad een eindoordeel over de beroepen tegen het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan Nieuw Centrum maakt onder meer uitbreiding van winkelcentrum Winkelhof en nieuwbouw van de Brede School West mogelijk. Het beroep tegen het bestemmingsplan spitste zich toe op deze plannen.

Uitbreiding Winkelhof
Onderdeel van uitbreiding van Winkelhof is de bouw van een nieuwe parkeergarage aan de Heinsiuslaan. Omwonenden hebben bezwaar tegen deze garage. De hoogte zou niet passen in de omgeving en afwijken van het door de raad vastgestelde schetsplan centrumplein. Zij voerden tevens aan dat geen onderzoek is gedaan naar akoestiek en door de omwonenden voorgestelde alternatieven om de parkeergarage verdiept aan te leggen. De Raad van State vond deze betogen geen hout snijden. Ook staat het bestemmingsplan uitvoering van het groenstructuurplan niet in de weg, zoals de groenbelangenverenigingen vrezen.

Nadere onderbouwing
De Raad oordeelde wel dat de gemeente duidelijker moet maken hoe zij Engelendaal precies gaat aanpassen om te voorkomen dat uitbreiding van Winkelhof tot verkeersproblemen leidt. De toelichting op het bestemmingsplan geeft daarvoor onder meer de volgende opties:

  • reconstructie van het kruispunt Engelendaal – Heinsiuslaan. Mogelijkheid is een linksaf opstelvak op de Engelendaal te maken en de opstelstroken van de Heinsiuslaan en Vronkenlaan te verlengen.
  • herinrichting van het kruispunt Engelendaal - Laan van Berendrecht.

Ook moet de gemeente aannemelijk maken dat de financiering van deze verkeersmaatregelen is gewaarborgd.

 Brede School West
Noodzaak en omvang van de Brede School West achtte de Raad van State voldoende aangetoond. Omvang en bouwhoogte van de school leidt bovendien niet tot onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving. Wel kreeg de gemeente ook voor dit onderdeel van het bestemmingsplan huiswerk. Zij moet nader onderzoeken welke gevolgen de verkeersafwikkeling en het parkeren hebben voor geluid en luchtkwaliteit.