Nieuwsbericht Monumentennota ter inzage

Gepubliceerd op: 21 juni 2017 08:05

Leiderdorp heeft een rijke geschiedenis. Diverse cultuurhistorisch waardevolle panden getuigen daarvan. Het gemeentebestuur wil dit historisch waardevolle erfgoed beschermen. Daarom is een gemeentelijk monumentenbeleid gemaakt. Dit beleid is vastgelegd in de Monumentennota Leiderdorp. De nota ligt van 22 juni tot en met 2 augustus 2017 ter inzage. In deze periode kan iedereen op de nota reageren.

Met haar monumentenbeleid beoogt de gemeente
• cultuurhistorisch waardevolle panden te beschermen en te erkennen door een gemeentelijke monumentenstatus
• behoud van monumentale waarden en ontwikkeling te laten samengaan. Bijvoorbeeld door nieuwe functies en/of aanbouwen bij monumenten onder voorwaarden toe te staan.
• de beleving van monumenten te vergroten.

Ter inzage
De Monumentennota Leiderdorp ligt van donderdag 22 juni tot en met woensdag 2 augustus 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, gedurende de openingstijden.

Reageren
Wilt u reageren op de Monumentennota? Stuur dan uw inspraakreactie naar College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. U kunt uw reactie ook mailen naar info@leiderdorp.nl. Graag onder vermelding van 'Inspraakreactie Monumentennota'.

Informatiebijeenkomst
Op donderdagavond 13 juli organiseren we van 19.00 tot 20.30 uur een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis.Het monumentenbeleid wordt dan toegelicht.

Vaststelling nota
Na de termijn van terinzagelegging bekijkt het college van burgemeester en wethouders of de reacties aanleiding zijn de nota aan te passen. Het college stuurt de nota en de inspraakreacties vervolgens naar de gemeenteraad. Die stelt de nota vast. Dat gebeurt naar verwachting in oktober 2017.

Hoe verder
Na vaststelling door de raad wijst het college de eerste gemeentelijke monumenten aan. Dat gebeurt in samenspraak met de eigenaren van de panden. De procedure en selectiecriteria voor de aanwijzing zijn geregeld in de Erfgoedverordening Leiderdorp 2008. De Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden is benoemd als monumentencommissie. Zij adviseert het college over de panden die als gemeentelijk monument worden aangewezen.