Nieuwsbericht Nieuw besluit over geluidsnormen Meas-locatie

Gepubliceerd op: 15 april 2010 00:00

De Milieudienst West-Holland gaat opnieuw een procedure doorlopen om voor 34 nieuwbouwappartementen op de Meas-locatie een hogere geluidbelasting op de gevel toe te staan. Zij trekt haar eerdere besluit tot het vaststellen van een hogere grenswaarde in en publiceert vandaag een nieuw ontwerpbesluit. Aanleiding voor de nieuwe procedure is de verwachting dat de Raad van State het oorspronkelijke besluit zal vernietigen.

Op 22 maart 2010 diende bij de Raad van State het beroep van Wijkteam Ockenrode/Nijenrode tegen het oorspronkelijke geluidsbesluit. Tijdens die zitting werd duidelijk dat de Raad van State de wetgeving anders uitlegt dan de Milieudienst. De zaak ligt ingewikkeld, omdat per 1 juli 2008 nieuwe regels voor ruimtelijke ordening en voor geluidhinder gelden. Volgens de rechter zijn deze nieuwe regels van toepassing en had het besluit daarom zes weken ter inzage moeten liggen. De Milieudienst meent echter dat op grond van onder andere de overgangsregeling voor vrijstellingsprocedures een periode van twee weken voldoende was.

Gewoonlijk beoordeelt de rechter in een dergelijk geval ook of iemand door de (korte) duur van de inspraaktermijn in zijn belang is geschaad. Deze afweging bleef tijdens de zitting uit.

De Milieudienst is verbaasd over de gang van zaken bij de Raad van State. Het college van burgemeester en wethouders heeft met teleurstelling van de ontwikkeling kennisgenomen. Beiden achten de kans groot dat de Raad van State het besluit zal vernietigen. Daarom is besloten het besluit in te trekken en de procedure opnieuw te volgen. De bekendmaking van de Milieudienst over het nieuwe ontwerpbesluit treft u elders op deze pagina aan onder Korte Berichten.

Van 15 april tot 27 mei 2010 ligt eveneens het ontwerp bestemmingsplan voor de Meas-locatie ter visie. Wij kondigden dit plan al eerder aan.