Nieuwsbericht Nieuwe wet Wmo 2015

Gepubliceerd op: 16 juli 2014 00:00

Op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te blijven wonen en mee te doen in de samenleving, indien nodig met ondersteuning van de gemeente. Met de nieuwe wet wordt de gemeente naast de huidige Wmo-taken ook verantwoordelijk voor de begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen (voorheen AWBZ).

Wmo in Leiderdorp
Met de notitie Invoering Wmo 2015 wordt vanaf 2015 lokaal invulling gegeven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeenteraad heeft 14 juli in de raadsvergadering hiermee ingestemd. Wethouder Michiel van der Eng vertelt in het kort over de visie van Leiderdorp op de nieuwe Wmo.

Michiel van der Eng 2014
Wat houdt de nieuwe Wmo in?

De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De nieuwe Wmo gaat uit van het bevorderen van participatie van mensen met een beperking, zodat zij langer zelfstandig en in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.

Hoe gaat de gemeente hier invulling aan geven?
De gemeente stimuleert initiatieven die inwoners nemen om elkaar te helpen en te ondersteunen. Zo bieden wij bijvoorbeeld een steunpunt voor vrijwilligers. Voor mantelzorgers is er een mantelzorgsteunpunt. De komende tijd wordt, samen met mantelzorgondersteuners, aandacht besteed aan de waardering van mantelzorgers.

Als het sociale netwerk en de algemene ondersteuning niet voldoende bieden, zijn er individuele voorzieningen. Bijvoorbeeld woningaanpassing, vervoersvoorziening, hulpmiddelen en begeleiding.

Om de ondersteuning ook op lange termijn te kunnen bieden vragen we voor alle voorzieningen per 1 januari 2015 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor voorzieningen zoals vervoer, woningaanpassingen en hulpmiddelen geldt de eigen bijdrage alleen bij nieuwe aanvragen.

Voor inwoners die het niet op eigen kracht kunnen biedt de gemeente een vangnet. In samenwerking met de gemeente Leiden en de betrokken organisaties wordt gezorgd dat beschermd wonen ook in de toekomst mogelijk is. Ook wordt het Steunpunt huiselijk geweld samengevoegd met het meldpunt kindermishandeling, zodat er één steunpunt komt voor huiselijk geweld.

In de nieuwe Wmo wordt veel over participatie gesproken, wat wordt hiermee bedoeld?
De drie decentralisaties hebben tot doel het meedoen in de samenleving te bevorderen. Het gaat erom dat mensen meer zelf kunnen met hulp uit hun omgeving. We gaan hierbij uit van het bevorderen van ‘eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid’ van de hulpvrager zelf en die van de sociale omgeving. Eventuele professionele ondersteuning zal hand in hand gaan met informele hulp en ondersteuning.

Geldt de nieuwe Wmo voor iedereen?
Cliënten die op 1 januari 2015 vanuit de AWBZ overgaan naar de Wmo hebben nog maximaal één jaar recht op de indicatie die binnen de AWBZ is gesteld. Na 1 januari 2016 vallen deze cliënten onder de Wmo. Voor 1 januari 2016 vindt met al deze cliënten een gesprek plaats over hoe de ondersteuning in 2016 eruit kan zien. Dit geldt niet voor de huidige cliënten binnen de Wmo. Als er binnen de Wmo iets verandert nemen wij een redelijk termijn in acht voor de verandering wordt doorgevoerd.

Waar kan ik straks terecht als ik hulp of ondersteuning nodig heb?
Voor al uw vragen of voorzieningen kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht bij het Sociaal Gebiedsgebonden Team (SGT). Dit team bestaat uit professionals vanuit verschillende organisaties, die gaan samenwerken in één team. Zij gaan met u in gesprek over uw hulpvraag. Het huidige Wmo loket wordt deels geïntegreerd binnen het Sociaal Gebiedsgebonden Team. Dat zal geleidelijk gaan. U kunt voorlopig nog steeds contact opnemen met het Wmo loket als u vragen heeft en/of ondersteuning nodig hebt. Vanaf 1 september 2014 gaat het team al proefdraaien. U zult dan ook na de zomer meer over het Sociaal Gebiedsgebonden Team horen.


Wilt u meer weten over de nieuwe Wmo of heeft u hier zelf vragen over? Kijk dan op www.samenleiderdorp.nl. Ook kunt u ons volgen op sociale media: www.facebook.com/gemeenteleiderdorp en www.twitter.com/samenleiderdorp of contact opnemen per email: samen@Leiderdorp.nl