Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak burgemeester Zonnevylle

Gepubliceerd op: 10 januari 2011 00:00

Dames en Heren, 

Fijn dat u weer met zovelen naar de Dorpskerk bent gekomen om elkaar als leden van de Leiderdorpse gemeenschap een goed 2011 toe te wensen. Een Leiderdorpse gemeenschap die nu 26618 inwoners telt, in 2010 waren dat er 26426.

Buiten is het nu “gewone” Nederlandse winterweer. Dat geeft in ieder geval de mannen (en vrouwen) van gemeentewerken weer even rust. Naast hun gewone werk—de huisvuilinzameling moet bijv. met dezelfde medewerkers ook doorgaan—hebben zij met man en macht gewerkt om op basis van het gladheidbestrijdingsbeleid, de gemeente begaanbaar te houden. Werkweken van 80- 90 uur zijn dan geen uitzondering. Mijn grote waardering voor hun inzet!

Vandaag is het 8 januari, de jaarwisseling ligt weer wat verder achter ons. Het heet dat het “rustiger” was dan voorgaande jaren. Je kunt (en mag?) hopen dat de gezamenlijke voorbereiding van de gemeente (gemeentewerken, boa’s, oov, politie, brandweer en andere instellingen) blijkbaar gewerkt heeft. Of is er misschien sprake van dat langzamerhand de wal het schip gaat keren. Laten we dat hopen. Maar naar mijn mening laten we het als burgers—ouders?- nog te veel allemaal maar gebeuren.

Vanaf 1 januari 2011 hebben we een regionale brandweer. Door de nieuwe teamindeling komt de politie ook uit de startblokken. Ik verwacht dat we daardoor nog beter verder kunnen werken aan veiligheid en de uitdagingen aan te gaan/ continuïteit te garanderen.

Economische en financiële ontwikkelingen hebben grote invloed op de financiële mogelijkheden van de overheid. Er waait een gure wind en ook in Leiderdorp krijgen we daarmee te maken. Hoe groot de pijn is en hoe die verdeeld gaat worden is de komende maanden onderwerp van discussie in college en raad.

Maar los van waarschijnlijk pijnlijke bezuinigingen is er ook (landelijk) een trend ( obv demografie, sociaal cultureel en financieel) waarneembaar dat wij als burgers genoodzaakt zullen worden zelf meer zaken op te pakken. Los van financiële redenen moeten we vaststellen dat “de” overheid niet meer in staat is alles te regelen.

Binnen de gemeente is er nu een discussie over wat nu de kerntaken van de gemeente zijn. Uitkomsten daarvan zullen van invloed kunnen zijn op de bezuinigingen. Ik hoop dat we in staat zijn het gemeentelijke serviceniveau op het huidige pijl te handhaven!

We scoren goed, blijkt elke keer opnieuw in onderzoeken. Bijv. onze afdeling Publiekzaken staat bij een landelijke benchmark op de 20e plaats met een publiekswaardering van 7.8! Een recent publieksvriendelijk initiatief als het geboorteloket in het Rijnlandziekenhuis is een groot succes, gemiddeld 6 aangiften per dag.

Maar houden we dat bij het doorvoeren van bezuinigingen wel vol? Enkele jaren terug is de gemeente Leiderdorp als voldoende bestuurskrachtig bevonden. Ik heb geen redenen om aan die uitkomst te twijfelen. Maar we moeten waakzaam zijn op ontwikkelingen om ons heen en de gevolgen daarvan voor Leiderdorp.

Om ons heen worden steeds grotere gemeenten gevormd, met groot Alphen vanaf 2014 aan onze oostgrens, als nieuwe ontwikkeling. Gouda en Waddinxveen gaan samen en ook in de Bollenstreek gaan grenzen veranderen. Voorschoten en Wassenaar gaan steeds intensiever samenwerken. Welke plaats willen wij in dat bestuurlijke herindelingspel en, niet alleen met woorden, innemen? 

Voortdurende decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten (zonder voldoende extra geld), hoe lang kunnen we dat als gemeente(n)  (nog) aan? Of: als gemeente van deze grootte nog aan? Is het samenwerken binnen bijv. een Servicepunt 71 ( een goede ontwikkeling) een blijvende oplossing?Hoe ver gaan we eigenlijk met samenwerken? Langzamerhand is er geen beleidsterrein meer waarop we niet regionaal samenwerken. Komt zo de lokale eigenheid nog voldoende aan bod?

Leiderdorp kent een rijk verenigingsleven met veel vrijwilligers. Volgend jaar zal bij de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie de uitreiking van de gemeentelijke Vrijwilligersprijs zijn! Ook bij het sociaal-cultureel werk met zijn vele vrijwilligers wordt het “spannend” hoe we de rol daarvan kunnen blijven waarderen in de komende bezuinigingsdiscussies. 

Ik begon met een opmerking over de grote inzet van onze medewerkers in de afgelopen sneeuwperiode. Het dan ook juist om hier waardering uit te spreken voor die vele burgers, die letterlijk hun eigen stoepje wel schoon maakten. Er wordt altijd veel en meestal als eerste reactie naar de gemeente gekeken, maar er zijn veel andere momenten dat burgers eigen initiatieven ontplooien of de gemeente ergens op attent maken. Waardering is op zijn plaats. In de wijkwandelingen, die het College binnenkort gaat maken, hoop ik dat daarvan veel zichtbaar is.

In de openbare ruimte gebeurt heel veel. Het merendeel daarvan is op basis van Leiderdorp 2015. Goed om de toen breed gedragen plannen en beslissingen nu gerealiseerd te zien. In het W4 gebied wordt met veel energie gewerkt aan de “tunnelbak”. Ik heb veel waardering voor Rijkswaterstaat, en zeker ook voor de bewoners in dat deel van Leiderdorp. Door goed overleg en veel gezamenlijke inspanning lukt het om een leefbaar woonklimaat te houden. Er wordt inderdaad veel gevraagd, maar door een gezamenlijke inzet lukt het om deze periode goed door te komen.

Onze openbare ruimte is groen; de staat van het onderhoud is zeker door de extra inspanningen van de afgelopen jaren op een hoger peil gekomen. Voor beide onderwerpen geldt dat de komende tijd duidelijk zal worden of we kwalitatief en kwantitatief het huidige niveau zullen kunnen handhaven.

We zijn hier bijeen in de Dorpskerk. Ik sprak al over de vele vrijwilligers. Ook onze kerkelijke gemeenschappen worden gedragen door vrijwilligers. Mede daardoor is met veel inzet de Scheppingskerk gerenoveerd. Waarom zeg ik daar nu iets over? De Dorpskerk met het Trefpunt en de Scheppingskerk met de vele nevenruimtes daarbij,  zijn niet alleen van belang voor de kerkelijke gemeenschap, maar wezenlijk ook voor de gehele samenleving. Dat laat het gebruik van de nevenruimten door allerlei verenigingen wel zien. Wordt 2011 het jaar van de definitieve beslissingen over de Menswording? Ook hier zie ik een kerkelijk gebouw met belangrijk nevengebruik voor de gehele samenleving.

Over nevengebruik gesproken. Het is heel goed mogelijk dat de volgende nieuwjaarsreceptie kan plaatsvinden in het nieuwe gemeentehuis. Dat wordt een huis van de gemeente, waar naast het bestuurlijke en gemeentelijke apparaat ook ruimte is om als burgers te vergaderen. Kortom: nieuwe kansen. 

Het jaar 2011 biedt ons veel nieuwe kansen.

Voor ons allemaal geldt hopelijk dat het er ook in dit jaar weer omgaat om met elkaar verbinding te maken, nog meer betrokken te raken en verder aan vertrouwen in elkaar te bouwen. Als we dat voor ogen houden in Leiderdorp, zijn grenzen niet meer belangrijk!