Nieuwsbericht Nieuws over het Centrumplan

Gepubliceerd op: 28 oktober 2009 00:00

Sociaal cultureel centrum
De Sterrentuin krijgt er een ster bij. In het trottoir bij de ingang van het sociaal cultureel centrum worden LED-lichtjes in de vorm van een ster geplaatst. Het idee voor dit kunstwerkje kwam van Iris le Rütte, die ook de balustrade van het terras van de bibliotheek ontwierp. De tegels met verlichting worden momenteel gemaakt en binnenkort geplaatst.

Bestrating is klaar
De herinrichting van het gebied rondom Santhorst is klaar. Vorige week werd de bestrating aan de kant van de Van Diepeningenlaan opgeleverd. Ook de parkeerplaatsen langs de stoep vóór de drogist en de slijter zijn aangepast. Ze zijn iets groter gemaakt om het parkeren te vergemakkelijken.

Al eerder dit jaar kreeg het gebied achter de flats Santhorst een opknapbeurt en in 2007 veranderde het aanzien aan de kant van de Laan van Ouderzorg. Met de herinrichting is een aantrekkelijk verblijfgebied ontstaan waar het verkeer ‘te gast' is. Het plan voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom Santhorst kwam tot stand in samenspraak met omwonenden en winkeliers. In een klankbordgroep dachten zij mee over het programma van eisen, het ontwerp en de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte.

Beplanting
Eind november, begin december wordt dan nog de beplanting aangebracht op het "parkeerterrein" aan de Van Diepeningenlaan. In het gedeelte van de Houtkamp dat aan het nieuwe appartementencomplex grenst, worden 25 bomen geplant met heesters eronder. Aan de achterkant van het sociaal cultureel centrum komt gras met een mengsel van weidebloemen. Twee groepjes van drie bomen verfraaien het geheel. Ook komt er een natuurvriendelijke oever.

Markt
Door alle bouwwerkzaamheden moest de weekmarkt zolang uitwijken naar het Statendaalderplein. Met de marktlieden en winkeliers is afgesproken dat de weekmarkt weer terugkomt bij winkelcentrum Santhorst zodra de C1000 is herbouwd. Daarvoor is een bouwaanvraag ingediend. Het college verwacht over enkele weken bouwvergunning voor het casco te verlenen. Wanneer de bouw daadwerkelijk start, wordt binnenkort bekend.

Grand Café
In het sociaal cultureel centrum en het naastgelegen complex zijn nog enkele ruimten beschikbaar voor winkels. Ook wacht het Grand Café nog op een uitbater. Momenteel hebben zich daarvoor nog geen gegadigden gemeld. De gemeente onderzoekt of een van de nog leegstaande ruimten geschikt is of kan worden gemaakt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin en of dat financieel haalbaar is.

Ontwerp bestemmingsplan Nieuw Centrum
De gemeente heeft ruim 80 zienswijzen ontvangen over het ontwerp bestemmingsplan Nieuw Centrum dat tot en met 12 oktober ter inzage lag. Het merendeel van de opmerkingen is gericht op de omvang en hoogte van de parkeergarage aan de Heinsiuslaan en op mogelijke verkeer- en milieuoverlast als Winkelhof uitbreidt. Ook de jongerenontmoetingsplaats in de Houtkamp en de bestemming van het gebouwtje van het MEC waren aanleiding zienswijzen in te dienen. Aandacht werd eveneens gevraagd voor het behoud van groen en voor de wijze waarop de Brede School West in het bestemmingsplan is ingepast.

Verwerking zienswijzen
Het college gaat zich buigen over alle reacties. De zienswijzen die op Winkelhof en omgeving betrekking hebben, worden in november besproken in het overleg van klankbordgroep Centrumplein (omwonenden en winkeliers), Wereldhave (eigenaar van Winkelhof) en gemeente. Voor dit overleg worden ook vertegenwoordigers van de groenbelangenverenigingen en de Adviescommissie Woningbouw en Woonomgeving VAC uitgenodigd. Doel is het college van advies te dienen of het bestemmingsplan al dan niet moet worden aangepast.

Burgemeester en wethouders leggen vervolgens alle zienswijzen voor aan de gemeenteraad. Dat gebeurt samen met een advies om het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vast te stellen. Naar verwachting kan dit raadsvoorstel in januari of februari 2010 in de raad worden besproken.

Bericht
De indieners van de zienswijzen krijgen bericht van de reactie van het college op hun zienswijze en worden geïnformeerd over het voorstel aan de raad en het moment van bespreking in de raad. Men kan van de gelegenheid gebruik maken om voorafgaand aan de raadsvergadering in te spreken.

Vaststellen
De raad moet het bestemmingsplan binnen twaalf weken na afloop van de tervisielegging (12 oktober 2009) vaststellen. Dat gebeurt naar verwachting begin 2010. Daarna ligt het bestemmingsplan opnieuw 6 weken ter inzage voor ieder die bezwaar wil maken.

Meer informatie
Meer informatie over het Centrumplan vindt u op onze website www.leiderdorp.nl/centrumplan.