Nieuwsbericht Ontwerp-Bodembeheernota Leiderdorp

Gepubliceerd op: 26 februari 2014 00:00

In het besluit bodemkwaliteit staan de kwaliteitseisen waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Er is voor de gemeente Leiderdorp aanleiding om daarover eigen beleid te ontwikkelen.

Het college van B&W van de gemeente Leiderdorp heeft op 4 februari vastgesteld:

  • De (ontwerp-) Bodembeheernota deel A (algemeen)
  • De (ontwerp- )Bodembeheernota deel B (gebiedsspecifiek beleid gemeente Leiderdorp)

Het doel van de Bodembeheernota is:

  • Verduidelijken van de regelgeving rond grondverzet.
  • Verbeteren van de mogelijkheden tot grondverzet in het (regionaal aanwezige) gebied met toemaakdek (agrarisch buitengebied).

De Bodembeheernota is in regionaal verband opgesteld door de Omgevingsdienst West-Holland, in samenwerking met de betrokken gemeenten.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 27 februari tot en met woensdag 9 april 2014 in het gemeentehuis van Leiderdorp bij de afdeling Gemeentewinkel, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

Zienswijzen

U kunt tot en met woensdag  9 april 2014 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, t.a.v. de heer E.J. Bakker, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven. Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Omgevingsdienst, telefoon 071-4083100.