Nieuwsbericht Ontwerp bestemmingsplan Schansen e.o.

Gepubliceerd op: 01 april 2010 00:00

SchansenBurgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van donderdag 1 april tot en met 12 mei 2010 het ontwerpbestemmingsplan ‘Schansen e.o.' voor eenieder ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het plangebied betreft de wijk Schansen en Dreven en een deel van Vogelwijk. Het gebied heeft een omvang van circa 20 hectare en wordt begrensd door de Vronkenlaan, de bebouwing aan de Van der Marckstraat, de Lijnbaan, de Rietschans en de Engelendaal. Binnen het plangebied vervangt dit bestemmingsplan alle oudere ter plaatse geldende bestemmingsplannen.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Schansen e.o. is in te zien op de gemeentelijke website (http://ro-online.leiderdorp.org/2008/NL.IMRO.0547.BPschansen-ON01) en is verbeeld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens kan het ontwerpbestemmingsplan tijdens openingstijden (dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur) worden ingezien in het gemeentehuis, Statendaalder 1 te Leiderdorp.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging (van 1 april tot en met 12 mei 2010) kan eenieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd aan de gemeenteraad van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Schansen e.o. Digitaal kunnen zienswijzen worden gemaild naar de gemeenteraad via info@leiderdorp.nl, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Schansen e.o.'. U kunt ook mondeling een zienswijze naar voren brengen. Neemt u daarvoor contact op met Roland de Groot, telefoon (071) 545 85 23.

Nadere informatie
Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Roland de Groot, telefoon (071) 545 85 23.