Nieuwsbericht Ontwerp ruimtelijke structuurvisie

Gepubliceerd op: 05 augustus 2015 09:25

 

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend, dat van 6 augustus 2015 tot en met 17 september 2015 de ruimtelijke structuurvisie van Leiderdorp voor 6 weken ter inzage ligt.

Inhoud structuurvisie
Het plangebied betreft de gehele gemeente Leiderdorp. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van Leiderdorp tot ca. 2035, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid.

De gemeente kiest voor een faciliterende rol. Met de ruimtelijke structuurvisie stelt zij de kaders en werkt voor het verwezenlijken van de ambities samen met bewoners en ondernemers. Dynamiek is noodzakelijk voor de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp. Het is de uitdaging die dynamiek aan te moedigen en te stimuleren, op kleine schaal (in de woonwijken) én op grotere schaal (in transformatiegebieden).

Inzage
De ruimtelijke structuurvisie is hier te vinden en is gepubliceerd op de landelijke website ruimtelijke plannen. De structuurvisie is tijdens openingstijden in te zien in het gemeentehuis.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 2 september kunt u tussen 17.00 uur en 19.00 uur binnenlopen tijdens de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. U kunt dan vragen stellen over de ruimtelijke structuurvisie.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging (6 augustus 2015 tot en met 17 september 2015) kan iedereen zijn of haar reactie omtrent de structuurvisie schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.
-  Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ruimtelijke structuurvisie van Leiderdorp'.
-  Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar ro@leiderdorp.nl onder vermelding van 'zienswijze ruimtelijke structuurvisie van Leiderdorp'.
-  Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Merijn Vroonhof, telefoonnummer 071 54 58 568.

Nadere informatie
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Merijn Vroonhof, telefoonnummer 071 54 58 568 of e-mail mvroonhof@leiderdorp.nl