Nieuwsbericht Ontwerpbesluit project A4 Burgerveen-Leiden ter inzage

Gepubliceerd op: 10 september 2014 00:00

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A 4 Burgerveen Leiden 2009, gedeelte Leiderdorp-Leiden, is onderstaand ontwerpbesluit voor cluster 14b genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van BAM Infra Combinatie A4 Burgerveen-Leiden tot het nemen van een Verkeersbesluit op grond van de bepalingen in de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het BABW.

Het ontwerpbesluit (nummer Z/14/004156/8709 is op 2 september 2014 afgegeven door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp en betreft:

  • het aanwijzen van het nieuwe pad tussen de brug over de Oude Rijn en de Hoofdstraat als verplicht brom-/fietspad met naastgelegen voetpad, door het plaatsen van verkeersborden model G12a en G07 RVV1990;
  • het aanwijzen van het nieuwe pad tussen de Hoofdstraat en de Mauritssingel als onverplicht fietspad, door het plaatsen van verkeersbord GV13 RVV1990.
  • het aanwijzen van het deel fietspad tussen de Boomgaardlaan en de fietsoversteek op de Mauritssingel ter hoogte van het nieuwe fietspad, als verplicht fietspad in twee richtingen;
  • het aanwijzen van het deel fietspad tussen Ericalaan en de fietsoversteek op de Willem-Alexanderlaan als verplicht fietspad in twee richtingen;

Stukken inzien en zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 september 2014 tot en met 22 oktober 2014 ter inzage in het gemeentehuis van Leiderdorp, op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur. Van 11 september tot en met 22 oktober 2014 kan een ieder tegen het ontwerpbesluit
schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ir. D. van Roijen (071) 5459903 of email dvr@leiderdorp.nl.