Nieuwsbericht Ontwerpbesluiten voor de ontwikkellocatie Heelblaadjespad 1 ter inzage

Gepubliceerd op: 15 juli 2020 09:15

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge artikel 3.8 en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 16 juli 2020 tot en met  26 augustus 2020 de ontwerpbesluiten voor de ontwikkellocatie Heelblaadjespad 1 gelijktijdig ter inzage liggen.

Het betreft de volgende ontwerpbesluiten:
- Ontwerpbestemmingsplan Heelblaadjespad 1;
- Ontwerp-omgevingsvergunning (LDPZ2020-000144) voor de realisatie van een gebouw met 19 appartementen ter plaatse van Heelblaadjespad 1.

Coördinatieregeling
Op 20 april 2020 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp de coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing verklaard voor het project  'Heelblaadjespad 1'. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden. Verschillende procedures worden in één procedure samengevoegd waardoor de besluiten gecoördineerd worden voorbereid. Voor deze ontwikkeling gaat het om gecoördineerde voorbereiding van de omgevingsvergunning voor de realisatie van een appartementengebouw en het bestemmingsplan Heelblaadjespad 1.

Op de te coördineren besluiten is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied bevindt zich aan de oostzijde van Leiderdorp. Het plangebied ligt te midden van de woonwijk 'Voorhof'. Het plangebied wordt aan de noord-, west- en zuidzijde omgeven door een watergang. Aan de oostzijde loopt het Heelblaadjespad. In de directe omgeving is aan alle zijdes woningbouw gesitueerd. De ontwerp-omgevingsvergunning maakt de bouw van een appartementengebouw op adres Heelblaadjespad 1 mogelijk.

Inzage ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan Heeblaadjespad 1 ligt ter inzage van 16 juli t/m 26 augustus 2020 en is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPheelblaadjespad1-ON01).

Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Inzage ontwerp-omgevingsvergunning
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt schriftelijk van 16 juli t/m 26 augustus 2020 ter inzage en kan tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Iedereen kan reageren op het ontwerpbestemmingsplan binnen bovengenoemde termijn van tervisielegging. De zienswijze kan schriftelijk, digitaal of mondeling worden ingediend.

Schriftelijke zienswijzen gericht op het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad en worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze bestemmingsplan Heelblaadjespad 1'.

Schriftelijke zienswijzen gericht op de omgevingsvergunning moeten worden gericht aan de burgemeester en wethouders van Leiderdorp naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder  vermelding van 'zienswijze omgevingsvergunning Heelblaadjespad 1'.

Digitale zienswijzen gericht op het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van zienswijze bestemmingsplan Heelblaadjespad 1.

Digitale zienswijzen gericht op de ontwerp-omgevingsvergunning moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze omgevingsvergunning Heelblaadjespad 1'.

Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. Voor zover gericht op het bestemmingsplan kunt u hiervoor contact opnemen met Kristian Lievense (zie gegevens onder informatie). Voor zover gericht op de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Jeroen Sunter (zie gegevens onder informatie).

Informatie
Voor vragen over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Jeroen Sunter, tel. (071) 54 58 552 of via e-mailadres: j.sunter@leiderdorp.nl

Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met Kristian Lievense, tel. (071) 54 58 586 of via e-mailadres: k.lievense@leiderdorp.nl