Nieuwsbericht Ontwerpbestemmingsplan het Oude Dorp

Gepubliceerd op: 18 april 2012 00:00

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van donderdag 19 april 2012 tot en met woensdag 30 mei 2012 het ontwerpbestemmingsplan ‘het Oude Dorp’ ter inzage ligt.

Ligging en begrenzing bestemmingsplan

Het plangebied wordt begrensd door de Oude Rijn, de Persant Snoepweg, de Acacialaan, de Ericalaan, de Mauritssingel, de Achthovenerweg en de Ruigekade. Het betreft de wijken Doeskwartier, Oranjewijk en Kerkwijk. Ook het historische dorpslint, het landelijke gebied Achter ’t hofje en een deel van de Rijksweg A4 behoren tot het plangebied. Binnen het plangebied vervangt dit bestemmingsplan alle oudere ter plaatse geldende bestemmingsplannen.

Inhoud

Het bestemmingsplan voor het Oude Dorp heeft een overwegend conserverend karakter. Dit betekent dat de bestaande situatie wordt bestemd en geen nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt met dit bestemmingsplan. Wel heeft het bestemmingsplan veel aandacht voor cultuurbehoud.

Inzage

Zienswijzen

Binnen de termijn van tervisielegging (van 19 april 2012 tot en met 30 mei 2012) kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van zienswijze ontwerp bestemmingsplan het Oude Dorp.
  • digitale zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar info@leiderdorp.nl, onder vermelding van zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oude Dorp.
  • mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren tot 14.30 uur contact opnemen met Mariet Hendriks, bereikbaar op het telefoonnummer (071) 54 58 536 of via  mhendriks@leiderdorp.nl