Nieuwsbericht Opbrengst verkoop Nuon-aandelen valt minder gunstig uit dan gedacht

Gepubliceerd op: 31 januari 2012 00:00

In juni 2009 heeft de gemeente besloten de Nuon-aandelen te verkopen met een totaal opbrengst van € 42.078.436,73. Het geldbedrag zou op de gemeentelijke rekening worden gestort in termijnen. De hoogte van deze termijnen is aangepast, zonder dat dit door de gemeente is opgemerkt.

Het totaal uit te keren bedrag blijft hetzelfde. In 2009 werd een hoger bedrag uitgekeerd dan waar eerst vanuit is gegaan; bij die eerste storting is een bedrag van circa 1 miljoen meer aan de gemeente betaald. Volgens het nieuwe betalingsschema wordt dit goedgemaakt door de volgende jaren minder geld uit te keren.

Pas na uitkering van de tweede storting in 2011 is bij het opmaken van de begroting 2012 een verschil opgemerkt in de zin dat deze lager was dan aanvankelijk berekend was. Volgens het nieuwe schema krijgt Leiderdorp dus ook in 2013 en 2015 minder uitgekeerd: in totaal € 1 miljoen.

Het college is buitengewoon ongelukkig met de ontstane situatie. Temeer omdat voor dit college - conform het coalitieakkoord - degelijk financieel beleid een speerpunt vormt waarbij transparantie, realistisch ramen en voorspelbaarheid sleutelbegrippen zijn.

Financieel effect
Door bovenstaande is in 2009 ten onrechte een meeropbrengst van ruim € 1 miljoen verantwoord. Dit leidt er toe dat de reserve verkoop aandelen NUON ruim € 1 miljoen te hoog staat. Dit bedrag is niet bestemd en ook niet uitgegeven.

Welke acties heeft het college ondernomen?
Bij het vernemen van de mogelijke fout, op 11 januari 2012, heeft het college onmiddellijk opdracht gegeven aan de concerncontroller de kwestie tot de bodem uit te zoeken. De fractievoorzitters zijn geïnformeerd. Op basis van de uitkomst is het gehele traject van 2009 opnieuw doorgelicht. Ook loopt er overleg met de accountant over diens rol in dezen.

 Raadsvergadering
Op maandag 6 februari 2012 bespreekt de gemeenteraad de ontstane situatie.