Nieuwsbericht Parkeergarage voldoet aan uitgangspunten

Gepubliceerd op: 27 januari 2010 00:00

De nieuwe parkeergarage aan de Heinsiuslaan voldoet in essentie aan de uitgangspunten van de raad. Er is dan ook geen aanleiding voor onderzoek naar een deels ondergrondse aanleg, zoals omwonenden voorstelden. Tot die conclusie komt het college na behandeling van de zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan Nieuw Centrum. Wel stellen B&W voor om de hoogtematen uit het bouwplan voor de garage gedetailleerder in het bestemmingsplan op te nemen.

 

Vorige week besprak het college het raadsvoorstel om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Aanleiding zijn de ruim 100 zienswijzen die op het ontwerp bestemmingsplan binnenkwamen.

Parkeergarage
Het merendeel van de bezwaren (85) had betrekking op de hoogte van de parkeergarage aan de Heinsiuslaan. In het ontwerp bestemmingsplan Nieuw Centrum is voor de gehele parkeergarage een maximale hoogte van 16 meter opgenomen. Uit de zienswijzen van omwonenden blijkt dat zij denken en vrezen dat de garage overal 16 meter hoog wordt. Dit is niet het geval. Alleen de nok van de op- en afrit (aan weerszijden van de garage) en het trappenhuis wordt maximaal 16 meter hoog. Het bovenste parkeerdek komt op 12.50 meter vanaf het maaiveld te liggen. Inclusief de balustrade rondom het dek wordt de garage 13,50 meter hoog.

Bouwplan
De maten van de parkeergarage liggen vast in het bouwplan dat Wereldhave voor de uitbreiding van Winkelhof in mei 2009 indiende. Dit bouwplan is maatgevend voor het bestemmingsplan, dat het bouwplan mogelijk moet maken. Gemakshalve werd in het ontwerp bestemmingsplan de maximale hoogte van de uitstekende delen (op- en afrit en trappenhuis) voor de gehele garage aangehouden, namelijk 16 meter. Omdat dit kennelijk verwarring wekt, wil het college de exacte hoogtematen uit het bouwplan in het bestemmingsplan opnemen. Daarmee krijgen de bewoners aan de zijde van de Van Lennepdreef de zekerheid dat de garage de afmetingen krijgt die in het bouwplan staan.

Hoogteverschil miniem
Ander bezwaar was dat de parkeergarage veel hoger zou worden dan in 2007 was afgesproken bij de vaststelling van het schetsplan Centrumplein. Dit door de raad geaccordeerde schetsplan voor de dorpskern vormt het uitgangspunt voor het bouwplan van de parkeergarage. Het college is het niet eens met dit bezwaar: de parkeergarage wordt maar 30 cm hoger dan in het schetsplan stond. In het schetsplan was het bovenste parkeerdek vanaf het maaiveld namelijk 12.20 meter hoog en met balustrade 13.30 meter.

Deze geringe afwijking, die te maken heeft met een gewijzigde vloerconstructie, vindt het college acceptabel. Ook in het schetsplan staken de op- en afrit en het trappenhuis overigens boven het hoogste parkeerdek uit. Deze uitstekende delen beslaan maar een klein oppervlak, liggen aan de achterzijde van de garage en zijn nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg.

Bouwplan voldoet aan uitgangspunten
Het schetsplan is niet één op één vertaald naar een definitief bouwplan. Zo zijn bij de uitwerking van het schetsplan de gevelbeelden veranderd en is besloten de op- en afrit te overkappen. Daarmee krijgt de garage een fraaier aanzien en wordt licht- en geluidsoverlast voor omwonenden voorkomen. In essentie is er aan de opzet van de garage echter niet veel veranderd. De klankbordgroep, waarin ook omwonenden zitting hebben, heeft erop toegezien dat het definitieve bouwplan voldeed aan de uitgangspunten van het schetsplan. De afwijkingen ten opzichte van het schetsplan zijn ondergeschikt en acceptabel. B&W zien dan ook geen aanleiding te onderzoeken of de garage deels ondergronds kan worden aangelegd, zoals bezwaarmakers voorstelden. Deze optie is bovendien al in een eerder stadium overwogen, maar niet realistisch gebleken; ze is technisch moeilijk uitvoerbaar en erg kostbaar.

Informatieverstrekking
Er zijn volgens het college voldoende momenten geweest waarop de Leiderdorpers op het plan voor de parkeergarage konden reageren. Tijdens de informatiebijeenkomst in juni 2009 bijvoorbeeld. Maar ook in Gemeente aan Huis en via de gemeentelijke website verscheen uitgebreide informatie over het ontwerp van het centrumplein met de parkeergarage en over de planologische procedure. Daarnaast vond regelmatig overleg met de klankbordgroep plaats en werd het bouwplan tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

MEC-gebouwtje
De zienswijzen gingen niet alleen over de parkeergarage, maar ook over het oude MEC-gebouwtje in de Houtkamp. Men had bezwaar tegen de bevoegdheid van het college om dit gebouw eventueel een horecabestemming te geven. Deze bevoegdheid kan uit het bestemmingsplan worden geschrapt: het gebouwtje wordt voortaan gebruikt voor het beheer van de kinderboerderij. Ook krijgt een groter gebied in het park de aanduiding ‘kinderboerderij'.

Groen
In diverse zienswijzen wordt gevraagd de groenvoorzieningen in het bestemmingsplan vast te leggen. Het college is geen voorstander van gedetailleerd bestemmen van allerlei openbare voorzieningen. Dit leidt tot onnodig veel ruimtelijke procedures als er iets moet worden veranderd. Ook is het niet nodig: het vastgestelde groenbeleid voorkomt dat belangrijke groenstructuren in de gemeente zonder meer kunnen worden gewijzigd.

Brede School West
Wat wel in het bestemmingsplan wordt gewijzigd, betreft de geplande Brede School West. Het gebouw wordt op de begane grond kleiner, waardoor meer ruimte beschikbaar blijft voor groen, spelen en verkeer. Bovendien mag minder hoog worden gebouwd dan volgens het huidige bestemmingsplan mogelijk is. Realisatie van het nieuwe schoolgebouw dat de brede School en basisschool De Leeuwerik zal huisvesten is daarmee mogelijk onder handhaving van het rustige en groene karakter van de buurt.

Commissie en raad
Op 2 februari bespreekt de commissie Ruimte de voorgestelde wijzigingen in het bestemmingplan. U vindt de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem: www.raadleiderdorp.nl. Op 15 februari beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Zie ook www.leiderdorp.nl onder Toekomst Leiderdorp/Centrumplan.