Nieuwsbericht Partners Brede School West apart verder

Gepubliceerd op: 13 maart 2008 00:00
In de stuurgroepvergadering van 12 maart hebben de drie schoolbesturen in de Brede School West (BSW) besloten niet met elkaar verder te gaan.  De ideeën van het protestants christelijke onderwijs (PCSV, de Driemaster) en het openbaar onderwijs (OBSG, de Prins Willem Alexanderschool) over wat een brede school zou moeten zijn en op welke manier daarbinnen samengewerkt zou moeten worden, zijn niet te verenigen met het idee dat het katholiek onderwijs (SKOL, daltonschool de Leeuwerik) daarvan heeft. De directie van de Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL), de vierde partner aan tafel, zal de intensieve samenwerking met de OBSG en PCSV voortzetten. De Leeuwerik zal apart een overeenkomst aangaan om de voor- en naschoolse opvang te realiseren.

Op initiatief van de schoolbesturen is begin dit jaar een brede schoolcoördinator aangesteld. Deze adviseur van Stichting Brede School Nederland had de opdracht de visie op en de bereidheid tot samenwerking te onderzoeken en een advies uit te brengen over hoe deze samenwerking in de praktijk te brengen. De adviseur heeft gesprekken gevoerd met de locatieleiders en ambtenaren afzonderlijk en een sessie met de locatieleiders en enkele leerkrachten en de directie van SKL gezamenlijk. Zijn voorlopige bevindingen stonden op 12 maart op de agenda van de stuurgroep. Duidelijk was dat de opvattingen van het personeel van de Leeuwerik aan de ene zijde en die van de Driemaster, PWA en SKL aan de andere zijde onverenigbaar waren. De stuurgroepleden kwamen tijdens de vergadering tot dezelfde conclusie. PWA en de Driemaster willen samen met SKL graag verder bouwen aan een brede school in de wijk West. De Leeuwerik wil het liefst alleen verder om een aanbod van Daltononderwijs en opvang te realiseren.
Het geagendeerde programma van eisen is mede hierdoor niet vastgesteld.

Het is nog te vroeg om te zeggen wat dit betekent voor het project Brede School West. De adviseur van stichting Brede School Nederland wordt gevraagd om een definitieve rapportage op te stellen die op 22 april in de stuurgroep zal worden besproken. De conclusies hiervan en het advies dat hieruit volgt, zal de stuurgroep aan het college voorleggen.

De geplande behandeling in de raad (maandag 28 april) gaat om deze reden niet door.