Nieuwsbericht Persbericht Begroting 2011

Gepubliceerd op: 11 oktober 2010 00:00

Lastenstijging voor bewoners blijft ook in 2011 beperkt
Samen leven in rust en ruimte met een open blik naar de regio

Een sluitende begroting, beleidsarm, bouwen aan vertrouwen, verstandige keuzes maken, degelijk financieel beleid en geen lastenverhoging, de OZB stijgt slechts met het prijsindexcijfer van 1,5 procent, dat spreekt uit de begroting 2011-2014.  In de begroting neemt het college ook een voorschot op de toekomst; hij ziet Leiderdorp in 2025 als een dorp waar bewoners samen leven in rust en ruimte. Dat betekent dat lopende projecten worden afgemaakt, ambities worden bijgesteld en de uitkomsten van de kerntakendiscussie de agenda voor de komende jaren bepalen. Duidelijk is dat in de komende jaren forse bezuinigingen nodig zijn en moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Dit blijkt uit de begroting 2011-2014 die B&W vandaag presenteerden.

Burgemeester en wethouders presenteerden een sluitende begroting voor 2011. Dat geldt ook voor de jaren 2012 tot 2014. Maar de economische crisis, onzekerheid over het herstel van de economie en de ingrijpende bezuinigingen bij de rijksoverheid zorgen voor de nodige financiële onzekerheden voor de komende jaren. Ze werken door in de hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds (de belangrijkste inkomstenbron), maar ook in specifieke financieringsstromen zoals voor de WWB en Wmo. In 2011 is dan ook vrijwel geen geld gereserveerd voor nieuw beleid, tenzij dat beleid wettelijk verplicht is.

Bouwen aan vertrouwen - uitvoeren Coalitieakkoord 2010-2014
Dit is de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode. Het college wil in de komende jaren verder bouwen aan vertrouwen in de relatie met bewoners, maatschappij en instellingen. Binnen nieuwe beleidsvorming en ontwikkeling zoekt hij nauwe samenwerking met belanghebbenden om tot nieuwe initiatieven te komen. Deze begroting is het begin van de uitvoering van het coalitieakkoord.

Ambities bijstellen
Door de te verwachten (financiële) ontwikkelingen en de realisatie van een groot aantal projecten, stelt het college zijn ambities voor komende jaren flink naar beneden bij. In de Kadernota in juni 2010 schetste het college al het beeld dat er spanning bestaat tussen ambitie en beschikbare financiële middelen. De afgelopen periode is de gemeente er in geslaagd daarin een balans te vinden. Maar door een daling van de uitkering uit het Gemeentefonds wankelt dit evenwicht, waardoor minder ambities betaalbaar zijn. Dit vraagt de komende jaren om een sterk gedisciplineerd financieel beleid dat zal sturen op harde keuzes.

Samen leven in rust en ruimte met een open blik naar de regio
Het college pleit ervoor eerst de grote lopende projecten tot een goed einde te brengen en vervolgens aan de hand van de uitkomsten van de kerntakendiscussie de agenda voor de jaren tot 2025 op te stellen. Het college neemt hier alvast een voorschot op met het beeld van Leiderdorp als dorp waar bewoners zich thuis kunnen voelen. Een dorp waar ontwikkelen nog kan maar wel binnen de bestaande bebouwing en waar de groene flanken in stand blijven en benut worden voor recreatie. Een gemeenschap waar dynamiek is en betrokkenheid en mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Met een gemeentebestuur dat anticipeert op vernieuwing en op vragen vanuit de samenleving. Het college vindt het belangrijk dat de vertaling van het coalitieakkoord in dit perspectief vorm en uitvoering krijgt.

Belang kerntakendiscussie
De financiële situatie noopt tot het maken van duidelijke keuzes, zowel in het gemeentelijk beleid als de gemeentelijke dienstverlening. Om de toekomstige koers te kunnen bepalen, is de gemeenteraad een kerntakendiscussie gestart, die zicht moet geven op de kernwaarden en kerntaken van de gemeente. De uitkomsten van de  kerntakendiscussie worden in 2010/2011 verwacht. De conclusies die de gemeenteraad daaruit trekt zijn bepalend voor de begroting van 2012.

Beperkte lastenstijging
Het college doet er alles aan om een verdere stijging van de lasten te voorkomen en het voorzieningenniveau hoog te houden. Voor volgend jaar wordt de OZB verhoogd met 1,5 procent. De leges worden met 1,5 procent verhoogd. Voor de rioolheffing bedraagt de tariefsverhoging 7%. De afvalstoffenheffing daarentegen daalt zodat de totale lasten per huishouden gemiddeld met 1,5% stijgen. De kosten van de lokale lasten in Leiderdorp zijn in overeenstemming met vergelijkbare gemeenten.

Besluitvorming
De begroting 2011-2014 werd opgesteld aan de hand van de uitkomsten van het raadsdebat over de Financiële kadernota van 28 juni 2010. Op 3 en 5 november 2010 bespreekt de gemeenteraad de begroting.

 Klik op onderstaande link om de Begroting in te zien.