Nieuwsbericht Politiek Forum 28 juni

Gepubliceerd op: 23 juni 2021 09:05

Het Politiek Forum vindt plaats om 20.00 uur en is live te volgen via raadleiderdorp.nl.
Als er onvoldoende tijd is om alle onderwerpen te bespreken, kunnen de onderwerpen doorgeschoven worden naar 5 juli 2021.

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Beëdiging burgerraadslid de heer S. den Outer

4. Mededelingen

5. Pinksterbloem Nota van uitgangspunten Herontwikkeling locatie
Het verzoek aan de raad is de Nota van uitgangspunten Herontwikkeling locatie Pinksterbloem vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 12 juli 2021.

6. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord-tracédeel Engelendaal
De raad wordt gevraagd in aansluiting op het geactualiseerd Kaderbesluit Leidse Ring Noord het Uitvoeringsbesluit Engelendaal vast te stellen met daarin een aantal uitgangspunten, in te stemmen met het investeringsbudget van € 20.257.165 voor de uitvoering van het tracédeel Engelendaal en in te stemmen met de bijdrage van €300.000 voor de kosten van de uit te voeren maatregelen aan de damwand bij de Zijlstroom. Ter besluitvorming in de raad van 12 juli 2021.

7. Bestemmingsplan Polder Achthoven
Het verzoek aan de raad is de Nota van beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 12 juli 2021.

8. Klankbordgesprek: Hoogbouwvisie
Collegebrief 21-042 Hoogbouwvisie. Terugkoppeling van de uitkomsten van het participatietraject via een klankbordsessie en het bespreken van de voortgang van het traject.

9. Economisch Beleidsplan 2021-2026
De raad wordt gevraagd het economisch beleidsplan 2021-2026, 'Samen werken aan een toekomstbestendige economie' vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 12 juli 2021.

10. Benoeming leden Raad van Toezicht stichting PROOLeiden-Leiderdorp
Het verzoek aan de raad is in te stemmen met de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht, met terugwerkende kracht per 1 april 2021. Ter besluitvorming in de raad van 12 juli 2021.

11. Terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden
Standaard agendapunt op de agenda van het politiek forum. Het college heeft de gelegenheid terugkoppeling te geven vanuit de gemeenschappelijke regelingen.

12. Rondvraag

13. Vaststellen verslag Politiek Forum 31 mei 2021

14. Sluiting