Nieuwsbericht Politiek Forum 7 december

Gepubliceerd op: 01 december 2020 16:05

Het Politiek Forum start om 20.00 uur en vindt digitaal plaats. Het Politiek Forum is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Statendaalderplein Herinrichting
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de herinrichting van het Statendaalderplein en een uitvoeringskrediet van € 175.000,- beschikbaar te stellen, tevens in te stemmen met een bijdrage van €125.000 uit de reserve Bouw- en grondexploitaties en met het verhogen van de onttrekking aan de voorziening Wegen in 2020 met € 33.685 en het verlagen van de onttrekking in 2024 met hetzelfde bedrag als gevolg van het verschuiven van het groot onderhoud naar 2020, in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijzing. Ter besluitvorming in de raad van 14 december 2020.
 5. Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 VRHM
  De raad wordt gevraagd wensen en bedenkingen mee te geven ten aanzien van het Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Rtwm) van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Ter besluitvorming in de raad van 14 december 2020.
 6. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021
  De raad wordt gevraagd de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2021 vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 14 december 2020.
 7. Verordening schuldhulpverlening 2021
  De raad wordt gevraagd de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Leiderdorp 2021
  vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 14 december 2020.
 8. RDOG Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
  Het verzoek aan de raad is in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM tot een collegeregeling en het college toestemming te verlenen tot het vaststellen van deze voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG. Ter besluitvorming in de raad van 14 december 2020.
 9. Laatste begrotingswijzing
  Het verzoek aan de raad is de begrotingswijziging voor het jaar 2020 vast te stellen.Ter besluitvorming in de raad van 14 december 2020.
 10. Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2021
  Het verzoek aan de raad is de geactualiseerde belastingverordeningen 2021 en de daarbij behorende tarieventabel, vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 14 december 2020.
 11. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken
  Het verzoek aan de raad is het periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 14 december 2020.
 12. Rondvraag
 13. Vaststellen verslag Politiek Forum 9 november 2020
 14. Sluiting