Nieuwsbericht Politiek Forum maandag 30 september 2019

Gepubliceerd op: 25 september 2019 10:35

 

Maandag 30 september bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom bij de vergadering van het Politiek Forum.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

• Kaderbesluit Leidse Ring Noord
• Jeugdhulp – Concretisering visie Hart voor de Jeugd
• Verordening Auditcommissie 2019 Leiderdorp
• Verordening Ambtelijke bijstand aan de raad en fractieondersteuning 2019 Leiderdorp
• Normenkader voor de accountantscontrole, actualisatie 2019
• Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 3 Servicepunt71
• Zienswijze voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging GR'en in de regio Hollands-Midden (zienswijze volgt)

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.