Nieuwsbericht Praat mee over de maatschappelijke structuurvisie op 26 november

Gepubliceerd op: 14 november 2013 00:00

Praat mee over de Maatschappelijke structuurvisie
Het afgelopen jaar is gewerkt aan de Maatschappelijke structuurvisie 2025. Deze visie geeft weer hoe de gemeente, samen met inwoners en maatschappelijke organisaties, om wil gaan met maatschappelijke vraagstukken op de lange termijn. De gemeente heeft de visie opgesteld door over maatschappelijke opgaven te praten en discussiëren met betrokkenen en professionals van verschillende organisaties die in en om Leiderdorp werken op het gebied van welzijn, sport, cultuur, zorg en ondersteuning, wonen, jeugdhulp etc. Samen hebben we bepaald welke uitdagingen er voor onze gemeente liggen om het ook de komende jaren mogelijk te blijven maken dat inwoners hier in rust en ruimte wonen, werken en recreëren. Wij kiezen voor een centrale ambitie:

“In Leiderdorp wonen mensen die naar eigen kunnen participeren in de samenleving door te werken, te leren, maatschappelijk actief te zijn of een combinatie daarvan. Wij, de inwoners, het maatschappelijk middenveld en de gemeente maken het samen mogelijk dat de inwoners van Leiderdorp dit kunnen en ondersteunen hen die hulp nodig hebben. De positie van Leiderdorp in de regio versterkt dit.”

Planning
Het stuk is nu in concept gereed en dat betekent dat iedereen het kan lezen. Om vragen te stellen of met de gemeente en organisaties in gesprek te gaan, vindt op 26 november 2013 om 20:00u een informatiemarkt plaats in het gemeentehuis. U bent van harte welkom. De visie ligt vanaf 13 november ter inzage voor een periode van zes weken. De inzageperiode geeft inwoners en organisaties de gelegenheid kennis te nemen van het stuk en eventueel een zienswijze bij het college in te dienen. Na de periode worden de reacties verwerkt en zal het college het stuk ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal de maatschappelijke structuurvisie naar verwachting op 3 februari 2014 in de raadsvergadering behandelen.

Achtergrondinformatie

U vindt op deze pagina diverse stukken:

-          De concept Maatschappelijke structuurvisie 2025

-          De uitnodiging voor de Informatiemarkt op 26 november 2013

-          Het Inspiratieschrift en de verslagen van de Inspiratiebijeenkomsten, waarin op basis van de uitgangspunten is toegewerkt naar de uiteindelijke visie.

-          De Uitgangspuntennotitie, een tussendocument in op maat naar de visie

-          Het plan van aanpak van februari 2013