Nieuwsbericht Project Toekomstvisie Leidse regio 2027 sluit beeldvormende fase af

Gepubliceerd op: 30 maart 2017 16:55

De colleges van de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) leggen de 'Verkenning bestuurlijke samenwerkingsvormen' voor aan hun gemeenteraden. Deze verkenning bevat een analyse van uiteenlopende samenwerkingsvormen en een conceptvoorstel voor de toekomstige bestuurlijke samenwerkingsvorm voor de Leidse regio, namelijk het vormen van een Leidse regioraad.  De verkenning met het conceptvoorstel wordt deze week aan de gemeenteraden voorgelegd. De raden hebben dan tot medio mei de mogelijkheid hun wensen en bedenkingen te uiten en suggesties voor aanpassing van het voorstel te doen.

De analyse van de verschillende samenwerkingsvormen heeft ertoe geleid dat er nu een conceptvoorstel ligt om te kiezen voor een samenwerkingsvorm met overdracht van taken en bevoegdheden aan een nieuw op te richten Leidse regioraad. Een openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling "Leidse regio" met een dagelijks bestuur (burgemeesters en/of wethouders) en een kaderstellende en controlerende regioraad waarin alle raadsfracties uit de regio stemrecht hebben. De reden om te kiezen voor deze samenwerkingsvorm: 'Uitvoering van de grote ambities uit de Toekomstvisie vergt een samenwerkingsvorm die betrekking heeft op allerlei taken, bevoegdheden en verantwoordelijken, met voldoende geld en ambtelijke capaciteit ("denk- en doekracht") om deze goed te kunnen' uit voeren'. Concrete thema's waarop de samenwerking wordt aangegaan zijn ' wonen en groen', 'vervoer en betere bereikbaarheid', het aanbod van 'regionale voorzieningen' , economie en aanpassing aan 'klimaatveranderingen en duurzaamheid'.

Participatie inwoners, instellingen en bedrijven
Veel inwoners, instellingen en bedrijven in de regio hebben de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun stem te laten horen.  Er is een enquête over het project gehouden onder duizenden inwoners en op 7 maart jl. is er een grote conferentie in Corpus geweest, waar alle geïnteresseerden van harte welkom waren om mee te praten over de toekomst van de Leidse Regio. Ruim 300 mensen maakten gebruik van deze mogelijkheid. Ook de komende maanden is er gelegenheid voor inwoners om hun mening te laten horen.

Kijk voor meer informatie over bijeenkomsten per gemeente en sfeerimpressies van eerdere bijeenkomsten op de vernieuwde website http://www.leidseregio2027.nl/

Samenwerkingsvormen onder de loep
"De beeldvormende fase die nu is afgesloten, bestond uit het stellen van vragen, het verkennen welke samenwerkingsvormen er zijn en welke elementen daarvan het beste passen bij de opgaven waarvoor de Leidse regio staat," aldus schetst Elco Brinkman, voorzitter van de stuurgroep, het verloop van het proces. "De raden konden zich laten inspireren door te spreken met raadsleden van andere regio's in het land en door met inwoners, bedrijven en instellingen het gesprek aan te gaan. Ook zijn in deze fase de ambities uit de Toekomstvisie nader onder de loep genomen en hun betekenis voor het gewenste niveau van samenwerking. Dit alles heeft een analyse opgeleverd van diverse samenwerkingsvormen en een conceptvoorstel voor een samenwerkingsvorm die de Leidse regio in staat stelt  de ambities uit de Toekomstvisie te realiseren."

Uitgangspunt voor de samenwerkingsvorm "Leidse regio": ambities waarmaken
In het najaar van 2016 is de Toekomstvisie Leidse regio 2027 "Kwaliteiten versterken & krachten verenigen" vastgesteld door de gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Om de ambities uit de Toekomstvisie te kunnen uitvoeren, is een nauwere samenwerking zeker nodig. Deze vijf gemeenten hebben nu geen spelregels om met elkaar prioriteiten te stellen of gezamenlijk kaders te ontwikkelen. Het conceptvoorstel voor het instellen van een regioraad geeft hieraan invulling.

Nu de colleges de analyse en het conceptvoorstel hebben vastgesteld is een einde gekomen aan de beeldvormende fase van het project Toekomstvisie Leidse regio 2027. Nadat de raden hun wensen, bedenkingen en suggesties hebben geuit, zal er eind mei een aangepast voorstel voor de bestuurlijke samenwerkingsvorm voor zienswijzen en besluitvorming naar de vijf gemeenteraden gaan.

Voor meer informatie zie http://www.leidseregio2027.nl/