Nieuwsbericht Raadsbesluit tot onteigening pannenkoekenboerderij

Gepubliceerd op: 19 augustus 2009 00:00

Raadsbesluit tot onteigening pannenkoekenboerderij De Hooiberg in Bospoort, gemeente Leiderdorp 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 13 juli 2009 overeenkomstig het ontwerp-raadsvoorstel en -besluit tot onteigening ‘Pannenkoekenboerderij De Hooiberg in Bospoort' heeft besloten tot onteigening van enkele percelen grond gelegen in het plangebied van het op 9 maart 2009 door de raad vastgestelde bestemmingsplan 'Bospoort'. Het raadsbesluit tot onteigening met bijbehorende stukken ligt overeenkomstig artikel 84 van de Onteigeningswet vanaf 20 augustus 2009 gedurende zes weken in het gemeentehuis, Statendaalder 1 in Leiderdorp, op de gebruikelijke wijze ter inzage.

De onteigening zal ten name van de gemeente Leiderdorp plaatshebben ter uitvoering van bestemmingsplan 'Bospoort', welk plangebied globaal begrensd wordt door de Dwarswatering, de Rijksweg A4, de gemeentegrens tussen de gemeente Leiderdorp en de gemeente Kaag en Braassem en de verlegde Persant Snoepweg. De onteigening zal geschieden ter realisering van de bestemming 'detailhandel' volgens artikel 4 van de voorschriften behorende bij het bestemmingplan 'Bospoort', waardoor de reeds bestaande meubelboulevard te Leiderdorp met een groot woonwarenhuis uitgebreid zal worden.

Gedurende de periode dat het raadsbesluit tot onteigening ‘Pannenkoekenboerderij De Hooiberg in Bospoort' ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden, die tijdig hun zienswijzen bij de raad naar voren hebben gebracht, schriftelijk hun bedenkingen tegen het besluit van de raad tot onteigening naar voren brengen bij de Kroon. Schriftelijke bedenkingen dienen te worden gericht aan:

Hare Majesteit de Koningin
Door tussenkomst van de minister van VROM
Postbus 20951 2500 EZ Den Haag