Nieuwsbericht Raadsinformatieavond 17 mei

Gepubliceerd op: 12 mei 2021 10:35

De raadsinformatieavond wordt live uitgezonden via raadleiderdorp.nl.

Locatie: Digitaal via MS Teams (voor geïnteresseerden via www.raadleiderdorp.nl)
Voorzitter: Ed Grootaarts

  • 20.30 – 21.15 uur: Project Pinksterbloem
    Rijnhart Wonen gaat woningen realiseren aan de Pinksterbloem. Hiervoor is een herinrichting van de openbare ruimte rond de woningen nodig. De gemeente stelt voor deze ontwikkeling een nota van uitgangspunten op. Deze uitgangspunten worden op 12 juli 2021 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. In de informatiebijeenkomst van 17 mei lichten Rijnhart Wonen en de gemeente de plannen toe en zal de gemeente de raadsleden ook informeren over de uitgangspunten.
  • 21.30 – 22.15 uur: Visie Laadinfrastructuur
    Elektrisch rijden groeit in Nederland en ook in onze gemeente. Deze groei in elektrische auto's levert een bijdrage aan het verwezenlijken van een duurzamere samenleving. Maar zorgt ook voor een groeiende vraag naar passende laadinfrastructuur. In het Regeerakkoord 2017 is opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto's emissieloos zijn. Om deze opgave te verwezenlijken is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als bijlage bij het Klimaatakkoord gevoegd. Een groot deel van de afspraken uit de NAL moeten op gemeentelijk niveau worden uitgevoerd. Een integrale, gemeentelijke visie op laadinfrastructuur is een verplichting die hieruit voortvloeit. De visie gaat met name in op de opgave die eraan komt op het gebied van elektrisch rijden en welke strategie daarbij wordt gevolgd om deze opgave te faciliteren. Met deze visie voldoen we aan de verplichting. De visie biedt tevens het handvat om de opgave uit te werken in lokale spelregels die moeten gaan landen bij de actualisatie van de beleidsregels en de modelovereenkomst die Leiderdorp heeft.

Indien u als inwoner van Leiderdorp digitaal mee wilt praten met de raad over deze onderwerpen, kunt u zich aanmelden via griffie@leiderdorp.nl tot 16.00 uur op de dag van de vergadering. U ontvangt dan de link voor de digitale bijeenkomst.