Nieuwsbericht Raadsvergadering 12 juli

Gepubliceerd op: 07 juli 2021 16:55

De raadsvergadering vindt plaats om 20.00 uur en is live te volgen via raadleiderdorp.nl.

Agenda

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Mededelingen
  • Mededingen vanuit de raad
  • Mededelingen van het college

 4. Inspreekrecht
  Wie wil inspreken in de raad kan tot 12:00 uur op de dag van de vergadering een aanmelding sturen naar griffie@leiderdorp.nl onder vermelding van het onderwerp. Als het onderwerp niet in deze vergadering geagendeerd is, krijgt de inspreker het woord bij dit agendapunt inspreekrecht. Als het onderwerp wel een geagendeerd punt betreft, dan krijgt de inspreker aan het begin van het betreffende agendapunt de gelegenheid om in te spreken.

 5. Vragenronde
  • Actualiteitsronde
  Een raadslid dat tijdens de actualiteitsronde vragen wil stellen, meldt dit uiterlijk om 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie – onder vermelding van de vraag. De vragen worden mondeling beantwoord door het college. De actualiteitsronde is bedoeld voor korte vragen over actuele onderwerpen, die direct en kort beantwoord kunnen worden. Diepgaander vragen kan een raadslid stellen in de vorm van schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO). Technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.

  • Schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO)
  Raadsleden kunnen als beantwoording van schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO) heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering vragen om nadere inlichtingen over het gegeven antwoord.

 6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
  Het college kan ten aanzien van stukken die aan de raad worden gestuurd geheimhouding opleggen, mits er belangen worden geraakt die worden genoemd in de Wet Openbaarheid van Bestuur (artikel 10). De geheimhouding geldt alleen, als deze door de raad wordt bekrachtigd en is ook pas opgeheven als de raad daartoe besluit.

 7. Pinksterbloem Nota van Uitgangspunten Herontwikkeling locatie
  De raad wordt gevraagd de Nota van uitgangspunten Herontwikkeling locatie Pinksterbloem vast te stellen.

 8. Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord-tracédeel Engelendaal
  De raad wordt gevraagd in aansluiting op het geactualiseerd Kaderbesluit Leidse Ring Noord het Uitvoeringsbesluit Engelendaal vast te stellen met daarin een aantal uitgangspunten, in te stemmen met het investeringsbudget van € 20.257.165 voor de uitvoering van het tracédeel Engelendaal en in te stemmen met de bijdrage van €300.000 voor de kosten van de uit te voeren maatregelen aan de damwand bij de Zijlstroom.

 9. Bestemmingsplan Polder Achthoven 2020
  Het verzoek aan de raad is de Nota van beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan Polder Achthoven 2020 vast te stellen.

 10. Economisch Beleidsplan 2021-2026
  De raad wordt gevraagd het economisch beleidsplan 2021-2026, 'Samen werken aan een toekomstbestendige economie' vast te stellen.

 11. Benoeming leden Raad van Toezicht stichting PROOLeiden-Leiderdorp
  Het verzoek aan de raad is in te stemmen met de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht, met terugwerkende kracht per 1 april 2021.

 12. Jaarstukken 2020
  Het verzoek aan de raad is het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 vast te stellen, het jaarrekeningresultaat 2020 van € 274.074 positief toe te voegen aan de algemene reserve.

 13. 1e Bestuursrapportage 2021
  Het verzoek aan de raad is de begrotingswijziging voor het jaar 2021 vast te stellen, kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 254.300 en kredieten af te voeren voor een bedrag van € 226.349.

 14. Periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken
  Het verzoek aan de raad is het periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken vast te stellen.

 15. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
  Het verzoek aan de raad is het overzicht moties en toezeggingen vast te stellen en akkoord te gaan met de afdoeningswijze zoals verwoord in de toelichting. Het volledige overzicht van moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken en tevens gepubliceerd in de Langetermijnagenda: https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

 16. Lijst ingekomen stukken
  De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. Wel kunnen raadsleden nadere inlichtingen vragen over beantwoording door het college van schriftelijke raadsvragen. De lijst ingekomen stukken bestaat uit:
  • Brieven van het college aan de raad
  • Schriftelijke beantwoording door het college van raadsvragen ex art.48 RvO
  • Overige ingekomen stukken

 17. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
  De raad wordt verzocht de besluitenlijst van 1 en 7 juni en 5 juli 2021 vast te stellen.

 18. Sluiting