Nieuwsbericht Raadsvergadering 12 oktober

Gepubliceerd op: 06 oktober 2020 15:10

De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt uitgezonden via www.raadleiderdorp.nl. Publiek kan de vergadering vanwege de coronamaatregelen niet bijwonen maar volgen via de livestream via www.raadleiderdorp.nl.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
  3a. Actualiteiten Coronacrisis
 4. Vragenronde
 5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
  Het college kan ten aanzien van stukken die aan de raad worden gestuurd geheimhouding opleggen, mits er belangen worden geraakt die worden genoemd in de Wet Openbaarheid van Bestuur (artikel 10). De geheimhouding geldt alleen, als deze door de raad wordt bekrachtigd en is ook pas opgeheven als de raadsvergadering daartoe besluit.
 6. Aanwijzing voorzitter Auditcommissie
  De raad wordt gevraagd de heer Verwers aan te wijzen als voorzitter van de Auditcommissie voor de duur van één jaar.
 7. Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2026
  De raad wordt gevraagd het Integraal Huisvestingsplan onderwijs vast te stellen en de kosten voor tijdelijke huisvesting en kapitaallasten op te nemen in de gemeentebegroting vanaf 2021.
 8. Mobiliteitsnota's
  De raad wordt gevraagd de Nota Langzaam Verkeer, Nota Openbaar Vervoer, en de Nota Circulatie vast te stellen.
 9. Regionale omgevingsagenda Hart van Holland
  De raad wordt gevraagd wensen en bedenkingen ten aanzien van De Regionale Omgevingsagenda 2040 mee te geven, ten einde de uitwerking van de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland.
 10. Beleidsplan Participatiewet
  De raad wordt gevraagd het Beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020 vast te stellen met de daarbij behorende uitgangs- en beslispunten. Ter besluitvorming in de raad van 12 oktober 2020.
 11. Normenkader voor de accountantscontrole geactualiseerd 2020
  De raad wordt gevraagd het voor de jaarrekening 2020 geactualiseerde 'Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp' vast te stellen.
 12. BSGR Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021
  De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen om in te stemmen met de Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021.
 13. Uitstel adviestermijn aanwijzing lokale publieke media instelling
  De raad wordt gevraagd naast de aanvraag van Stichting RTV Leiderdorp de aanvraag van Stichting Studio Leiderdorp alsnog mee te nemen in het adviestraject voor het aanwijzen van een lokale publieke media-instelling voor vijf jaar vanaf 28 november 2020 en bij het Commissariaat voor de Media te vragen om 6 maanden uitstel van de adviestermijn hiervoor.
 14. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
  Het verzoek aan de raad is het overzicht moties en toezeggingen vast te stellen en akkoord te gaan met de afdoeningswijze zoals verwoord in de toelichting. Het volledige overzicht van moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken en tevens gepubliceerd in de Langetermijnagenda: https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
 15. Lijst ingekomen stukken
  De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken.
 16. Vaststellen besluitenlijst raad 21 september 2020
 17. Sluiting