Nieuwsbericht Raadsvergadering 5 juli

Gepubliceerd op: 30 juni 2021 12:35

De raadsvergadering vindt plaats om 19.30 uur en is live te volgen via raadleiderdorp.nl.

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Mededelingen
  Stilstaan bij overlijden oud raadslid Willem Kruidenier
  - Mededelingen vanuit de raad
  - Mededelingen van het college

 4. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
  Het college kan ten aanzien van stukken die aan de raad worden gestuurd geheimhouding opleggen, mits er belangen worden geraakt die worden genoemd in de Wet Openbaarheid van Bestuur (artikel 10). De geheimhouding geldt alleen, als deze door de raad wordt bekrachtigd en is ook pas opgeheven als de raad daartoe besluit.

  4a. De raad wordt gevraagd geheimhouding te bekrachtigen op de bijlagen 1 t/m 7 bij de Benoeming leden Raad van Toezicht stichting PROOLeiden-Leiderdorp.

 5. Financiële Kadernota 2022-2025
  Het verzoek aan de raad is de financiële kadernota 2022-2025 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2022 en het meerjarenbeeld, de verlegging van de precariobelasting voor de gebruikers van woningen naar de afvalstoffenheffing en voor gebruikers van niet-woningen naar de rioolheffing, de reserve reiniging over een tijdvak van 20 jaar voor een totaalbedrag van € 3 miljoen in te zetten om het verschil tussen de gewenste en de werkelijke dekkingsgraad van de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht te dekken, de overige mutaties per programma, algemene dekkingsmiddelen en overhead en de investeringsvoornemens in het onderdeel investeringen.

 6. Sluiting