Nieuwsbericht Raadsvergadering 7 juni

Gepubliceerd op: 02 juni 2021 09:35

De raadsvergadering vindt digitaal plaats om 20.30 uur en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Vragenronde
 6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
 7. Integrale visie laadinfrastructuur
 8. Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Leiderdorp 2021-2022
 9. Omgevingswet: adviesrecht en participatie bij buitenplanse afwijking van omgevingsplan
 10. ODWH Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
 11. RDOG zienswijze Begroting 2022 en 2e businesscase RDOG 2024
 12. Servicepunt71 zienswijze Ontwerpbegroting 2022
 13. Benoeming burgerraadslid Den Outer
 14. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 15. Lijst ingekomen stukken
 16. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
 17. Sluiting

Meer informatie bij de agendapunten vindt u op deze pagina.