Nieuwsbericht Raadsvergadering begroting 6 november

Gepubliceerd op: 28 oktober 2020 13:30

De vergadering start om 14.00 uur en vindt online plaats. De vergadering is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en inspreekrecht
 4. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
  Het college kan ten aanzien van stukken die aan de raad worden gestuurd geheimhouding opleggen, mits er belangen worden geraakt die worden genoemd in de Wet Openbaarheid van Bestuur (artikel 10). De geheimhouding geldt alleen, als deze door de raad wordt bekrachtigd en is ook pas opgeheven als de raadsvergadering daartoe besluit.
  4a. De raad wordt gevraagd geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 5 van het raadsvoorstel Vaststelling Gebiedsvisie Baanderij.
  4b. De raad wordt gevraagd geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlage van de brief van het college over de Ericalaan Aanbesteding herinrichting d.d. 201023.
 5. Programmabegroting 2021*
  Tijdens deze Begrotingsraad behandelt de raad de ontwerpbegroting 2021 van de gemeente Leiderdorp. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Dat zijn de vragen die centraal staan. De vergadering begint met eerste termijn van de raad, de algemene beschouwingen van de raadsfracties op het begrotingsvoorstel van het college en de indiening van moties en amendementen. Hierna is er een pauze en dan volgt de reactie van het college en de tweede termijn van de raad. Aan het eind van de vergadering neemt de raad een besluit.

  Het verzoek aan de raad is
  1. de programmabegroting 2021 vast te stellen;
  2. de investeringskredieten 2021 beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 11.474.319.
 6. Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds (stukken volgen)
  Het verzoek aan de raad is gelet op de Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds de begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
 7. Sluiting

*Tijdschema behandeling programmabegroting 2021

14.00 – 15.15 uur
Eerste termijn raad: algemene beschouwingen en indienen moties en amendementen (7 minuten per fractie plus ruimte voor interrupties)

PAUZE

15.30 – 16.45 uur
Eerste termijn college
Tweede termijn raad

PAUZE

17.00 – 18.00 uur
Tweede termijn college
Besluitvorming