Nieuwsbericht Raadsvergadering op 20 september

Gepubliceerd op: 15 september 2021 10:20

De raadsvergadering vindt plaats om 20.30 uur. U kunt de vergadering live volgen op raadleiderdorp.nl.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Inspreekrecht
 5. Vragenronde
 6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
 7. Wensen en bedenkingen principebesluit wijziging structuur samenwerking bedrijfsvoering Leidse regio
 8. SP71 Zienswijze op ontwerpbegrotingswijziging 1 volgende uit de 1e Tertaalrapportage 2021
 9. Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid
 10. Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
 11. Benoeming burgerraadslid Vorst
 12. Vaststellen overzicht moties en toezeggingen
 13. Lijst ingekomen stukken
 14. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
 15. Sluiting

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffi e via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 58 500.