Nieuwsbericht Raadsvergadering op 26 april

Gepubliceerd op: 21 april 2021 10:30

De raadsvergadering vindt digitaal plaats om 20.30 uur en is live te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Mededelingen
  • Mededingen vanuit de raad
  • Mededelingen van het college

 4. Inspreekrecht
  Wie wil inspreken in de raad kan tot 12:00 uur op de dag van de vergadering een aanmelding sturen naar griffie@leiderdorp.nl onder vermelding van het onderwerp. Als het onderwerp niet in deze vergadering geagendeerd is, krijgt de inspreker het woord bij dit agendapunt inspreekrecht. Als het onderwerp wel een geagendeerd punt betreft, dan krijgt de inspreker aan het begin van het betreffende agendapunt de gelegenheid om in te spreken.

 5. Vragenronde
  • Actualiteitsronde
  Een raadslid dat tijdens de actualiteitsronde vragen wil stellen, meldt dit uiterlijk om 12:00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie – onder vermelding van de vraag. De vragen worden mondeling beantwoord door het college. De actualiteitsronde is bedoeld voor korte vragen over actuele onderwerpen, die direct en kort beantwoord kunnen worden. Diepgaander vragen kan een raadslid stellen in de vorm van schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO). Technische of informatieve vragen worden op een andere wijze gesteld.
  • Schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO)
  Raadsleden kunnen als beantwoording van schriftelijke raadsvragen (art.48 RvO) heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering vragen om nadere inlichtingen over het gegeven antwoord.

 6. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
  Het college kan ten aanzien van stukken die aan de raad worden gestuurd geheimhouding opleggen, mits er belangen worden geraakt die worden genoemd in de Wet Openbaarheid van Bestuur (artikel 10). De geheimhouding geldt alleen, als deze door de raad wordt bekrachtigd en is ook pas opgeheven als de raad daartoe besluit.
  6a. De raad wordt gevraagd geheimhouding te bekrachtigen op de bijlagen 1a t/m 5 bij de GIG 2021.

 7. VRHM zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2022
  Het verzoek aan de raad is in te stemmen met het indienen van de zienswijze op de Ontwerp Programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
 8. Liquidatie Stichting OBSG
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de liquidatie van de Stichting OBSG per 1 mei 2021.
 9. Verlenging aanstelling accountant
  De raad wordt gevraagd de benoeming van Publieke Sector Accountants BV als accountant voor de controle van de jaarrekening te verlengen voor het jaar 2022.
 10. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2021
  De vraag aan de raad is de GIG 2021 inclusief bijbehorende grondexploitaties en financiële investeringsoverzichten vast te stellen als financieel kader voor de ruimtelijke projecten.

 11. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
  Het verzoek aan de raad is het overzicht moties en toezeggingen vast te stellen en akkoord te gaan met de afdoeningswijze zoals verwoord in de toelichting. Het volledige overzicht van moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken en tevens gepubliceerd in de Langetermijnagenda: https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

 12. Lijst ingekomen stukken
  De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken. Wel kunnen raadsleden nadere inlichtingen vragen over beantwoording door het college van schriftelijke raadsvragen. De lijst ingekomen stukken bestaat uit:
  • Brieven van het college aan de raad
  • Schriftelijke beantwoording door het college van raadsvragen ex art.48 RvO
  • Overige ingekomen stukken

 13. Vaststellen besluitenlijst voorgaande raad
  De raad wordt verzocht de besluitenlijst van 29 maart 2021 vast te stellen.

 14. Sluiting