Nieuwsbericht Rapportage kansrijke oplossingen en aanbevelingen uit de verkenning LAB071

Gepubliceerd op: 11 maart 2014 00:00

Leiden en Leiderdorp werken samen aan een betere bereikbaarheid voor autoverkeer, fietsers en OV. Uit de gezamenlijke verkenning, die eind 2012 startte, is een aantal oplossingen gekomen die de bereikbaarheid van de agglomeratie flink verbeteren. De meest kansrijke oplossingen zijn onderzocht op hun verkeerskundige, ruimtelijke en economische effecten. De colleges van burgemeester en wethouders van Leiden en Leiderdorp hebben kennis genomen van de eerste onderzoeksresultaten en de aanbevelingen van de Stuurgroep LAB071. 

De kansrijke oplossingen bestaan uit  een No Regret pakket en een pakket aangevuld met infrastructurele maatregelen waaronder een Agglo-ring. Binnen het No Regret pakket worden onder meer  afspraken met de provincie Zuid-Holland gemaakt over het openen van  bruggen tijdens de spitsuren. Met de inzet van moderne technieken kunnen bestaande wegen slimmer gebruikt worden. Ook zijn er verbeteringen voor het fietsverkeer opgenomen. 

Agglo-ring
Naast de maatregelen uit het No Regret pakket zijn er ingrijpende infrastructurele verbeteringen nodig. Want ook als de geplande projecten zoals de Rijnlandroute, de HOV-plannen Zuid-Holland Noord en de parkeergarages in de Leidse binnenstad klaar zijn, blijven er knelpunten over die opgelost moeten worden. Dit kan door bestaande infrastructuur beter te benutten en de infrastructuur aan de noord- en oostzijde van de agglomeratie te verbeteren. Zo ontstaat een heldere ringstructuur: de Agglo-ring. Deze ring bestaat uit de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute.

Kortere reistijd en minder files
De Agglo-ring zorgt samen met het No Regret pakket voor kortere reistijden en minder files, haalt doorgaand verkeer uit woongebieden, draagt bij aan een versterking van de economische positie van de agglomeratie en zorgt voor meer bezoekers en bestedingen. Daarnaast past de Agglo-ring binnen budget en lijkt het een zeer verantwoorde investering met een positief resultaat uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse.

Aanvullende maatregelen
Ondanks de genoemde maatregelen, blijven er locaties over die een extra impuls kunnen gebruiken. Het leefklimaat op de Haagweg en Morsweg staat onder druk en de verkeersdruk bij de kruising van de Hoge Rijndijk en Persant Snoepweg blijft hoog. Ook zijn nog niet alle woon- en werkgebieden optimaal ontsloten. Aanvullende maatregelen (in de vorm van modules) kunnen worden overwogen. In de rapportage zijn eveneens de eerste onderzoeksresultaten van de modules opgenomen.

De kansrijke oplossingen en aanbevelingen zijn opgesteld na een verkenning van de ruimtelijk-economische ambities en van het bereikbaarheidsprobleem. Bij het benoemen van de kansrijke oplossingen is gebruik gemaakt van de input van inwoners en ondernemers. Zij hebben in verschillende sessies meegedacht. Ook raadsleden van Leiden en Leiderdorp en bestuurlijke partners uit de agglomeratie hebben hun input gegeven.