Nieuwsbericht Regiocommissie kort verslag 16 maart 2011

Gepubliceerd op: 23 maart 2011 00:00

Ingekomen stukken
Wethouder Wassenaar gaf een kort toelichting op het persbericht naar aanleiding van de brief van de gemeente Leiden over de Ringweg Oost. De commissie Ruimte spreekt op 5 april inhoudelijk over dit onderwerp.

Algemeen Bestuur (AB) Holland Rijnland (HR)
De regiocommissie besprak de AB-vergadering voor van 23 maart 2011 en heeft de Leiderdorpse vertegenwoordiging in het AB de volgende adviezen meegegeven:

  • Instemmen met het aanwijzen van de heer Eenhoorn als lid van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland;
  • Instemmen met de vaststelling van Focus 2014 Strategische Agenda voor de bestuursperiode 2010-2014 met de opmerking dat in de reacties van de gemeenten ontbreekt dat Leiderdorp de woningbouwopgave opnieuw wil bekijken. Leiderdorp steunt een mogelijk amendement van Voorschoten over duurzaamheid niet.
  • Instemmen met het Meerjarenprogramma voortijdig schoolverlaten 2010-2014 voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) regio Zuid Holland Noord. De regiocommissie geeft aan dat het nu aankomt op de uitvoering en een goede samenwerking met het jongerenloket;
  • Vaststellen van het beleidsplan Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 2011-2014 regio Zuid Holland Noord;
  • Vaststellen van de uitgangspunten opstellen begroting 2012;
  • Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010. Vanuit Leiderdorp zal de suggestie worden gedaan het tijdstip van vaststelling van het protocol voor 2011 en verder te verschuiven naar de laatste kalendermaand van het jaar en het voor meerdere jaren vast te stellen;
  • De regiocommissie adviseerde positief over het voorstel Samenstelling Algemeen Bestuur en stemmen in het AB. De meerderheid van de commissie kon niet instemmen met de procedure bij de toevallige afwezigheid van één of enkele AB-leden. 

Agenda en stukken van het AB van HR op 23 maart zijn digitaal beschikbaar op de website van Holland Rijnland www.hollandrijnland.net onder vergaderingen.

De vergadering op 23 maart begint om 20.00 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest.

RDOG Hollands Midden AB vergadering 30 maart
De agenda en stukken waren nog niet beschikbaar daarom is dit agendapunt niet inhoudelijke besproken

Mededelingen
Mevrouw Joester bracht verslag uit van de AB vergadering van de Milieudienst op 7 maart jl. De Leiderdorpse delegatie heeft gepleit voor het in standhouden van de stemverhouding zoals deze is, te weten een stemverhouding op basis van inwoneraantal.

De Milieudienst heeft inmiddels schriftelijk gereageerd op dit standpunt. De commissie Ruimte bespreekt deze brief op 5 april 2011.