Nieuwsbericht Ringweg Oost

Gepubliceerd op: 22 december 2010 00:00

Ringweg Oost

Gaat Leiderdorp wel of niet meewerken aan Ringweg Oost? Die vraag bleef vorige raadsperiode onbeantwoord. Inmiddels is opnieuw bestuurlijk overleg met Leiden gestart. Op 9 december 2010 liet wethouder Kees Wassenaar zijn Leidse collega weten welke voorwaarden Leiderdorp stelt aan een tracé van de ringweg over haar grondgebied. De komende maanden moet blijken of er een basis is om met Leiden tot overeenstemming te komen.

Ringweg Oost is de naam van een nieuwe weg die het Lammenschansplein met de Willem de Zwijgerlaan in Leiden moet verbinden. Volgens de voorkeursvariant loopt het tracé over de Kanaalweg en industrieterrein De Waard via een tunnel onder de Zijl naar de Zijldijk in Leiderdorp, waar de weg via de Rietschans aansluit op Engelendaal.

De nieuwe weg is onderdeel van de plannen van Leiden om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren door een binnen- en een buitenring aan te leggen. Ringweg Oost is een schakel in de binnenring. De weg moet ervoor zorgen dat doorgaand autoverkeer langs en niet door het centrum van Leiden rijdt.

Geen besluit
Het vorige college van Leiderdorp zag ook voor Leiderdorp voordelen van deze weg. Daarom stelde hij de gemeenteraad voor in te stemmen met de aanleg en 5 miljoen euro mee te betalen. Dit voorstel kreeg in maart 2010 echter geen raadsmeerderheid. Het college trok zijn voorstel daarom in.

Nieuwe coalitie
De nieuwe coalitie die zich na de gemeenteraadsverkiezingen vormde, is minder overtuigd van de meerwaarde van Ringweg Oost voor Leiderdorp. In haar coalitieakkoord stelde zij voorwaarden aan de aanleg van de ringweg op Leiderdorps grondgebied. Overeenkomstig dat akkoord heeft het college van Leiderdorp onlangs alle voorwaarden op een rij gezet waaraan Leiden moet voldoen wil Ringweg Oost groen licht krijgen. Die voorwaarden zijn uitgangspunt in het bestuurlijk overleg dat onlangs met Leiden is gestart.

Proces
In dat overleg hebben de wethouders afspraken gemaakt over het proces dat in Leiderdorp tot besluitvorming over de ringweg moet leiden. Eerste stap is bespreking van de voorwaarden die Leiderdorp aan de weg stelt. Wethouder Kees Wassenaar heeft die inmiddels toegelicht. Leiden gaat nu kijken in hoeverre ze aan die voorwaarden tegemoet kan komen. Op basis hiervan zal een inschatting gemaakt worden omtrent de haalbaarheid.

Voorwaarden
Welke voorwaarden stelt Leiderdorp aan de ringweg over haar grondgebied? Kort samengevat komen die op het volgende neer.

  • Ringweg Oost mag Leiderdorp niets kosten

De gemeente draagt geen enkele financiële verantwoordelijkheid voor het project. Aanleg van de weg en de tunnel komen voor rekening van Leiden, evenals eventuele budgetoverschrijdingen. Leiderdorp betaalt wel de onderhoudskosten van het deel van de weg vanaf de tunneluitgang, maar Leiden moet de toename aan onderhoudskosten, onder meer door geluidsschermen afkopen. Ook verwacht Leiderdorp een vergoeding als de herontwikkeling van het ROC-terrein door de aanleg van de ringweg minder opbrengt. .

  • Ringweg Oost mag niet tot verkeersproblemen in Leiderdorp leiden

Leiderdorp wil zo min mogelijk overlast tijdens de aanleg van de weg. Een tijdelijke oplossing over haar grondgebied is niet aanvaardbaar. Beste oplossing voor de tijdelijke situatie is tweerichtingsverkeer over de Sumatrastraat. Maar het zou nog beter zijn als de nieuwe brug over de Nieuwe Rijn, die de Hoge Rijndijk met industrieterrein de Waard verbindt, pas in gebruik wordt genomen als het gehele tracé gereed is.

Het wegdeel in Leiderdorp mag in ieder geval pas in gebruik worden genomen als de gehele ringweg gereed is en alle milieumaatregelen zijn getroffen.

De doorstroming op de ringweg moet beter gegarandeerd worden. Er mogen geen erf- en bedrijfsontsluitingen op de ringweg komen. De capaciteit van het leiderdorpse wegdeel moet groot genoeg zijn dat er geen onacceptabele filevorming optreedt, zoals bij bijvoorbeeld opening van de Zijlbrug. Tevens dienen er goede ontsluitingen van de Baanderij en het ROC-terrein op de RWO te zijn.

  • De leefkwaliteit van de bewoners en bedrijven mag niet achteruitgaan
    Leiderdorp gaat ervan uit dat maatregelen worden getroffen om te voldoen aan de milieunormen, ook in de toekomst. Milieurapporten moeten onderbouwen hoe aan de eisen van luchtkwaliteit en geluid wordt voldaan.

Een onafhankelijke instantie moet onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden, risico’s en kosten van het bouwen van de tunnel in de Zijldijk.

De weg moet goed ingepast worden in de omgeving. Dit betekent dat er maatregelen in de openbare ruimte worden getroffen als de leefkwaliteit door de komst van de weg achteruitgaat.

Er moet een permanente overlegstructuur met bewoners en bedrijven worden ingesteld

Randvoorwaarde
Leiderdorp stelt ook een randvoorwaarde aan de besluitvorming. Mocht de gemeenteraad instemmen met Ringweg Oost, dan zal hij eerst akkoord moeten gaan met uitvoering van de maatregelen uit het Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP) die met de ringweg samenhangen. Tot die maatregelen behoren ondermeer de afwaardering van het Engelendaal, de aanleg van de Meerlijn Noord (een HOV verbinding tussen Leiden en Leiderdorp) en het instellen van een aantal 30km/uur zones.

Lees de brief aan de gemeenteraad, zie bijlage,  voor het volledige overzicht van alle voorwaarden.