Nieuwsbericht Ruimtelijke structuurvisie vastgesteld

Gepubliceerd op: 23 december 2015 08:30

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend, dat de gemeenteraad van Leiderdorp op 7 december 2015 de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035 heeft vastgesteld. De structuurvisie zal worden gepubliceerd op 23 december 2015 via ruimtelijkeplannen.nl en is hier te vinden.

Inhoud structuurvisie
Het plangebied betreft de gehele gemeente Leiderdorp. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van Leiderdorp tot ca. 2035, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid.

De gemeente kiest voor een faciliterende rol. Met de ruimtelijke structuurvisie stelt zij de kaders en werkt voor het verwezenlijken van de ambities samen met bewoners en ondernemers. Dynamiek is noodzakelijk voor de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp. Het is de uitdaging die dynamiek aan te moedigen en te stimuleren, op kleine schaal (in de woonwijken) én op grotere schaal (in transformatiegebieden).

Inzage
De ruimtelijke structuurvisie is te vinden op de gemeentelijke website en is gepubliceerd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (planid:NL.IMRO.0547.SVleiderdorp-VG01). De structuurvisie is tijdens openingstijden in te zien in het gemeentehuis.

Geen bezwaar of beroep
De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document en derhalve kan tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding
De structuurvisie treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Nadere informatie
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Merijn Vroonhof, telefoonnummer 071 54 58 568 of e-mail m.vroonhof@leiderdorp.nl.