Nieuwsbericht Samenwerking in aanpak onderwijsachterstanden

Gepubliceerd op: 01 mei 2015 10:05

Wethouder Jeff Gardeniers tekende op 30 april een convenant met de ketenpartners in het onderwijs in de gemeente Leiderdorp. In het convenant staan de afspraken met betrekking tot de aanpak van onderwijsachterstanden. De afspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met de ketenpartners. Dit zijn de basisscholen in Leiderdorp, kinderopvangcentra 'Stichting Kinderopvang Leiderdorp' en 'Smallsteps', het Centrum voor Jeugd en Gezin, stichting JES Rijnland en de GGD Hollands Midden.

Voor- en vroegschoolse educatie
In dit convenant staan de afspraken die de ketenpartners uit de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) uit de gemeente met elkaar hebben gemaakt. VVE is een aanbod dat ervoor zorgt dat kinderen met een taalachterstand ondersteund worden en gelijk presteren in het verdere vervolgonderwijs. Het aanbod wordt gegeven op de voorscholen en de vroegscholen. Om dit te bereiken worden waar mogelijk worden pedagogische methodes op elkaar afgestemd zodat de ontwikkeling van het kind bij een overstap van voorschool naar vroegschool doorloopt.
Daarnaast hebben de gemeente en ketenpartners afspraken gemaakt over de leerprestaties van kinderen met een dreigende (taal)achterstand.

Duidelijke afspraken in aanpak onderwijsachterstanden
Het convenant is een onderdeel van de vernieuwing van de onderwijsachterstandennotitie. Eerder dit jaar constateerde de onderwijsinspectie dat de afspraken tussen gemeente, voor- en vroegscholen niet op papier stonden, en daardoor resultaten slecht meetbaar waren. Met dit convenant komt de gemeente Leiderdorp de eisen van de onderwijsinspectie tegemoet om op korte termijn een verbetering te realiseren.
Naast afspraken voor kinderen met een (dreigende) taalachterstand, wilden de ketenpartners ook graag goede afspraken voor de overgang van peuter- naar kleuteronderwijs voor alle kinderen van Leiderdorp. Ook deze overdrachtsafspraken staan nu in het convenant.
Met de ondertekening van het convenant is daar nu de eerste stap voor gezet.

De nieuwe onderwijsachterstandennotitie wordt nog voor de zomer door het college vastgesteld.