Nieuwsbericht Sloop gemeentehuis Statendaalder

Gepubliceerd op: 01 februari 2012 00:00

De sloopwerkzaamheden van het oude gemeentehuis komen langzaamaan dichterbij. De vergunningen zijn verleend en recent is het carillon gedemonteerd. In het voorjaar start de daadwerkelijke sloop. Wat gaat er precies gebeuren?

Onderzoek bij omwonenden in februari
De vergunning voor het slopen van het oude gemeentehuis is in januari van dit jaar afgegeven. Op 1 februari is het gebouw “overgedragen” aan de firma Van Diemen en die gaat van medio maart tot medio juni aan de slag. Om schade te voorkomen aan de direct omliggende woningen worden deze woningen in februari, in opdracht van Van Diemen, onderzocht en de bevindingen in een rapport vastgelegd.

Asbest verwijderen in maart
Inmiddels is het hele gebouw onderzocht op asbest. Op enkele locaties in het gebouw  is asbest ontdekt. Een gecertificeerd bedrijf gaat dit in maart, volgens alle veiligheidsnormen, verwijderen. Er is en dreigt geen gevaar voor de gezondheid voor omwonenden of passanten.

Bomenkap in maart
In januari is de vergunning verleend voor het kappen van in totaal 7 bomen op het parkeerterrein achter het gemeentehuis. Met het oog op het broedseizoen laat de gemeente deze bomen vóór 15 maart kappen. De kap van deze bomen wordt gecompenseerd door in de middenberm van de Engelendaal 7 bomen en struweel te planten. Om voldoende ruimte voor de sloopwerkzaamheden te maken, verplaatst de gemeente 2 leilinden naar de Engelendaal (aan de kant van de Houtkamp).

Vleermuizen en de sloop in april
In maart komen de vleermuizen uit hun winterslaap. De speciaal gemaakte tochtgaten in de spouwmuur stimuleert ze om “uit te vliegen”. Een ecoloog kijkt nauwkeurig na of het gebouw daadwerkelijk vleermuisvrij is. Wanneer dat het geval is, kunnen de grove werkzaamheden van de sloop vanaf het dak begin april plaatsvinden. Uit veiligheidsoverweging komt rondom het oude gemeentehuis een hek te staan.

Het werkverkeer kan via een aparte op- en afrit vanaf de Engelendaal het terrein bereiken. Het fietspad langs de Engelendaal aan de zijde van het oude gemeentehuis is dan afgesloten. Een brede verbinding met de Engelendaal zorgt ervoor dat het Statendaalderplein per fiets bereikbaar blijft.

Voor de zomer oplevering
Tot de aanvang van de nieuwbouw blijft het terrein afgesloten met een hek. Een deel van het terrein wordt op het niveau van de Engelendaal ingezaaid met gras.

Tekeningen liggen in het gemeentehuis bij de omgevingsvergunning ter inzage. Over de stand van zaken in de nieuwbouwontwikkeling voor dit onderdeel van het Centrumplan informeren wij u binnenkort.