Nieuwsbericht Start planologische procedure Lidl en woningen op Amaliaplein

Gepubliceerd op: 01 februari 2018 11:00

Ontwerp Lidl vanaf Willem-Alexanderlaan

Lidl wil op het Amaliaplein een supermarkt en 21 sociale huurwoningen bouwen. Het gemeentebestuur is van plan deze ontwikkeling mogelijk te maken. Daarvoor zijn diverse besluiten nodig. Zo moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld en een omgevingsvergunning voor de bouw van de supermarkt worden verleend. Ook moeten hogere grenswaarden voor geluid worden verleend. Deze stukken liggen vanaf 1 februari ter inzage. Iedereen kan daarop tot en met 14 maart reageren. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, volgt de aanvraag omgevingsvergunning voor de sociale huurwoningen.

Bestemmingsplan
In het ontwerpbestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp dat ter inzage ligt, staan de regels, verbeelding en toelichting van de ontwikkeling op het Amaliaplein. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een planologische verplaatsing van detailhandel in het Oude Dorp naar het Amaliaplein. In het Oude Dorp vervalt de detailhandelsbestemming van panden waar nu geen detailhandel meer is. Dat geldt ook voor de Oranjegalerij.
De zittende winkeliers kunnen hun winkel daar in de huidige vorm voortzetten. De mogelijkheden voor andere functies in de Oranjegalerij zijn in het nieuwe bestemmingsplan verruimd. Zo wordt ook maatschappelijke dienstverlening, lichte horeca en wonen mogelijk.

Verkeer
In de huidige situatie stond herinrichting van de Ericalaan al in de planning. De ontwikkeling aan het Amaliaplein heeft de studie naar de verkeerstructuur in een stroomversnelling gebracht. Op advies van een verkeerskundig adviesbureau heeft het gemeentebestuur besloten eenrichtingsverkeer (van noord naar zuid) op de Ericalaan in te stellen en het eenrichtingsverkeer op de Simon Smitweg ter hoogte van het gemeentehuis om te draaien (van zuid naar noord).

Gesprekavonden
Het verkeersadvies kwam tot stand na een aantal gesprekavonden met bewoners, bedrijven en organisaties in het gebied. Zij dachten mee over de verkeersstructuur in het gebied tussen de Acacialaan, Ericalaan, Willem-Alexanderlaan, Simon Smitweg en Persant Snoepweg. Aanleiding was niet alleen de verkeersafwikkeling door de komst van Lidl. Ook de hoge verkeersintensiteiten op de Ericalaan en Acacialaan vroegen om een oplossing.

Meer informatie over de planologische procedure vindt u in de officiële bekendmaking.

 

Bestemmingsplan ontwerp en toelichting Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp

Bestemmingsplan ontwerp en regels Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarden

Verbeelding compleet

Rapportage verkeersstructuur Leiderdorp Movares (16 januari 2018)

 


 

Informatie over het project vindt op de projectpagina Lidl op het Amaliaplein.