Nieuwsbericht Start project Snippergroen in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 23 april 2013 00:00

Binnenkort wordt gestart met het project ‘Snippergroen’. Aanleiding van dit project is het oneigenlijk grondgebruik op diverse percelen in Leiderdorp. Met dit project wil de gemeente perceeleigenaren die gemeentegrond in gebruik hebben, onder voorwaarden de mogelijkheid geven deze grond aan te kopen. 

Wat is ‘snippergroen’?
Snippergroen is openbaar groen met een oppervlakte tot 100 m2. Het heeft een beperkte groenfunctie en grenst direct aan een woonperceel.

In de wijken Leyhof, Voorhof, Buitenhof, Binnenhof en Elisabethhof (de wijken ten noorden van de Engelendaal) heeft een inventarisatie van alle gemeentegrond plaatsgevonden. Deze inventarisatie wees uit dat op diverse locaties zonder toestemming gemeentegrond (ook wel ‘snippergroen’ genoemd) door bewoners bij hun perceel is betrokken. De gemeente Leiderdorp vindt dit onwenselijk. De betreffende bewoners ontvangen binnenkort een brief waarin zij uitgenodigd worden voor een eerste informatiebijeenkomst.

Doelstelling project snippergroen

Met het project Snippergroen wil de gemeente een oplossing bieden voor bewoners die momenteel gemeentegrond in gebruik hebben. De aanpak moet ertoe leiden dat ofwel de grond weer in gebruik van de gemeente gegeven wordt ofwel een verkoopovereenkomst wordt afgesloten voor elk gebruik van gemeentegrond. Snippergroen is alleen verkoopbaar als het voldoet aan de toetsingscriteria. Deze zijn te vinden op de website www.leiderdorp.nl/snippergroen

Tijdens het project geldt voor uitgeefbare stroken snippergroen een vaste verkoopprijs van € 125,- per m² kosten koper, tot en met een oppervlakte van 100 m². Dit is aanzienlijk lager dan de gangbare grondprijs in Leiderdorp, die tussen de € 500,- en € 600,- per vierkante meter ligt. Voorwaarde is wel dat de grond onbebouwd blijft.

In sommige gevallen is er sprake van in gebruikname van grond die een belangrijke groenfunctie heeft voor de wijk. In dit geval kan de grond niet aangekocht worden. De gemeente wil deze grond weer inrichten als openbaar groen.

Start project

De gemeente Leiderdorp is voornemens dit project in de hele gemeente ten uitvoer te brengen. Er wordt gestart in de wijken ten noorden van de Engelendaal. De betrokken bewoners in deze wijken worden binnenkort uitgenodigd voor de bewonersavond op 14 mei 2013. Tijdens deze avond wordt het project nader toegelicht en de voorwaarden voor uitgifte besproken. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor meer informatie over het project Snippergroen kunt u vanaf 1 mei 2013 www.leiderdorp.nl/snippergroen raadplegen of een e-mail sturen naar snippergroen@leiderdorp.nl.