Nieuwsbericht Ter inzage beschikking wet milieubeheer

Gepubliceerd op: 27 maart 2019 08:35

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp op 21 maart 2019 maatwerkvoorschriften voor het lozen van vethoudend afvalwater op grond van de Activiteitenbesluit toegekend aan Bubbel Jungle voor de locatie Vlasbaan 7 te Leiderdorp. Het betreft het honoreren van een bovengrondse niet volgens NEN-EN 1825 -1 en -2 in werking zijnde vetafscheider.

Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 8 mei 2019 een bezwaarschrift indienen, gericht aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift maatwerk Vlasbaan 7 te Leiderdorp'.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • de dagtekening
  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
  • de naam en adres van de indiener
  • de gronden van het bezwaar
  • de ondertekening

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD  Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer F Muthing via 071-4083363 of F.Muthing@odwh.nl