Nieuwsbericht Ter inzage legging ontwerp omgevingsvergunning Boomgaardlaan 4

Gepubliceerd op: 23 december 2015 08:30

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de nieuwbouw van een woning met garage, in afwijking van het geldende bestemmingsplan "W4", aan de Boomgaardlaan 4 te Leiderdorp (NL.IMRO.0547.OVBoomgaardlaan-ON01). Voor de omgevingsvergunning is de activiteit "planologische afwijking" op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo van toepassing.

De ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad (dossiernummer 2015-0187-OG01 en zaakno. Z/15/022727/44130) ligt vanaf 24 december 2015 tot 4 februari 2016 elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling Gemeentewinkel. De ontwerp omgevingsvergunning 'Boomgaardlaan 4' is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl alsmede via www.leiderdorp.nl/bekendmakingen.

Zienswijze
Een ieder kan binnen zes weken vanaf de eerste dag van ter inzage legging schriftelijk zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

De zienswijze moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van de aanvraag waarop u reageert, reden(en) van de zienswijze, handtekening.
Als u geen zienswijze heeft ingediend, dan kunt u mogelijk niet tegen het besluit in beroep gaan.