Nieuwsbericht Ter inzagelegging Concept Verordening Jeugdhulp 2022

Gepubliceerd op: 11 augustus 2021 11:35

Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp maakt bekend dat hij in zijn vergadering van 6 juli 2021 de 'Concept-verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2022' voor inspraak heeft vastgesteld. De concept verordening ligt ter inzage tot en met 24 september.

De Concept-verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2022
Om de herijkte visie 'Doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse Regio; Samen Sterk voor de Toekomst van Jeugd(hulp)' te borgen in lokale regelgeving is het wenselijk om een nieuwe verordening vast te stellen. De uitwerking van de visie heeft al zijn beslag gekregen in de aanbesteding van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp en de inkoop van specialistische Jeugdhulp per 2022. Deze uitwerking en de voorgestelde aanscherping op het gebied van persoonsgebonden budget vragen om borging in lokale regelgeving en daarmee om besluitvorming.

Aangezien samenwerking in de Leidse regio voor het wijzigen van de verordening wenselijk en noodzakelijk is, is ervoor gekozen om de concept-verordening jeugdhulp 2022 in gezamenlijkheid op te stellen. Hiermee is het in de toekomst mogelijk om in de Leidse regio wijzigingen eenvoudiger en eenduidiger door te voeren. De wijzigingen met betrekking tot de specialistische jeugdhulp zijn ook afgestemd met de gemeenten in de regio Holland Rijnland. In alle betrokken gemeenten zullen de wijzigingen voor besluitvorming aan de gemeenteraden worden voorgelegd, zodat uniformiteit in de regio gewaarborgd is.

Ter Inzage
Conform artikel 21 van de huidige verordening is het van belang om u als inwoner vroegtijdig in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen bij de besluitvorming over deze verordening. Wij kunnen besluiten de verordening naar aanleiding van uw zienswijze aan te passen. Wij nemen dan uw mening over in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Wij wegen ieders belang en nemen dan een beslissing.

De Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2022 en de bijbehorende bijlage
Toelichtingen op de Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2022 zullen vanaf de dag van de ter inzagelegging tot en met vrijdag 24 september 2021 digitaal beschikbaar zijn op de gemeentelijke website en op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Gedurende deze periode zijn de stukken op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur, in te zien bij de welkomstbalie van het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp.

Inspraak
Tijdens de inzagetermijn kan eenieder een reactie op de Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2022 inbrengen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijke inspraakreactie. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme reacties nemen wij niet in behandeling.

Geeft u de voorkeur aan een e-mail, dan kunt u uw reactie versturen aan mevrouw Van Houten, o.v.v. concept Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2022: n.van.houten@leiden.nl.

Geeft u de voorkeur aan een schriftelijke reactie per brief dan kunt u deze inspraakreactie, o.v.v. concept Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2022, richten aan:
College van B&W Leiderdorp
t.a.v. T. Huis - team maatschappij
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

Indien uw zienswijze mondeling wilt delen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Thaïsa Huis via telefoonnummer 071-5458500. Er zal dan een terugbelverzoek met u worden ingepland.

Vervolg
Nadat de inspraakprocedure is doorlopen, zullen wij de inspraakreacties bundelen. Uw zienswijze wordt anoniem opgenomen. De gebundelde zienswijzen inclusief de reacties van de gemeenten Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest zullen vervolgens met u worden gedeeld.

Concepten

Concept Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2022

Concept Toelichting Verordening Jeugdhulp Leiderdorp 2022